Përzgjidh trajnimet sipas qytetit apo kategorisë...


Perzgjidhni nje nga fushat e kerkimit


... ose shiko disa nga trajnimet e ardhshme

 

Lista e trajnimeve

Apliko Data.Trajnimit Agjensia Moduli Kategoria Nr.Kredite Qyteti Tarifa Trajnuesi Adresa Ora Kontakt
A 27 / 09 / 2023 Universiteti Barleti PLANI AFATMESËM I INSTITUCIONIT I SHKOLLËS Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 1 Tiranë- Qytet 1500 Robert Gjedia ONLINE 14.00 692083833
A 27 / 09 / 2023 BOTIMET POLIS PËRJASHTIMI DHE PËRFSHIRJA SOCIALE NË SHKOLLË Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë / Kredit Dr. Ermioni CEKANI Rruga: "Muhamet Gjollesha", Nd. 34/1 18:00 682237107
A 27 / 09 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT MENAXHIMI I MJEDISIT, MJETEVE DHE MATERIALEVE MËSIMORE DHE DIGJITALE (HAPËSIRAT, PAJISJET, PLATFORMAT MËSIMORE) TIK në mësimdhënie dhe nxënie 2 Tiranë- Qytet 2400 leke Vojsava Delilaj Bulevardi Gjergj Fisha 15.00 695252625
A 27 / 09 / 2023 Eureka PUNA PEDAGOGJIKE PËR FËMIJËT ME AFTËSI TË KUFIZUARA Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1200 Ana Allkaj Online 17:00 684683665
A 28 / 09 / 2023 Eureka PËRDORIMI I PLATFORMËS ONLINE SI METODOLOGJI NË MËSIMDHËNIE TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Tiranë- Qytet 1200 Ylli Krakulli Online 10:00 684683665
A 28 / 09 / 2023 BOTIMET POLIS NDIKIMI DHE RËNDËSIA E PËRDORIMIT TË TIK NË ORËN E MËSIMIT TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë / Kredit Dr. Loreta MAMANI Rruga: "Muhamet Gjollesha", Nd. 34/1 17:00 682237107
A 28 / 09 / 2023 Anna Education ARSIMI I KOMBINUAR(BLENDED LEARNING) TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Tiranë- Qytet 1200 Irma Hoxha Rruga Kavajes,Qendra Condor,Kati 3 /Online 17:00 692435884
A 28 / 09 / 2023 Universiteti Barleti ARSIMI GJITHËPËRFSHIRËS,BASHKËJETESA PAQËSORE, MJEDISI ARSIMOR Gjitheperfshirja 2 Tiranë- Qytet 1200 Olta Murataj ONLINE 14.00 692083833
A 28 / 09 / 2023 BOTIMET POLIS KOMPETENCAT KYCE, KOMPETENCAT LENDORE DHE REZULTATET E TË NXËNIT NË ARSIMIN PARASHKOLLOR Planikimi I Kurrikulës 2 Tiranë- Qytet 3 000 lekë Dr. Ermioni CEKANI Rruga: "Muhamet Gjollesha", Nd. 34/1 17:00 682237107
A 29 / 09 / 2023 BOTIMET POLIS INTEGRIMI NDËRLËNDOR MES GJUHËS SHQIPE DHE LËNDËVE TË TJERA NË PROCESIN E TË NXËNIT, BAZUAR NË KOMPETENCA SI DHE METODA DHE TEKNIKA MËSIMORE EFIKASE NË LËNDËN E GJUHËS SHQIPE DHE LETËRSISË Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Krediti Dr. Dedë QOKAJ Rruga: "Muhamet Gjollesha", Nd. 34/1 17:00 682237107
A 29 / 09 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT PROJEKTET KURRIKULARE DHE EKSTRAKURRIKULARE Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1200 lekë/Krediti Viktor Gjini Bulevardi Gjergj Fisha 15.00 695252625
A 29 / 09 / 2023 Daran SHPK SI MUND TË PËRMIRËSOHET PËRGATITJA E MËSUESVE PËR T'IU PËRGJIGJUR OBJEKTIVAVE PËR ZHVILLIM TË QËNDRUESHËM. ""AXHENDA 2030 Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 1 Tiranë- Qytet 1500 Dafina Dodoveci Rruga sotir caci tirane 15:00 693490470
A 29 / 09 / 2023 Eureka SHKOLLA QENDËR KOMUNITARE Gjitheperfshirja 2 Tiranë- Qytet 2400 Enida Lama Online 17:00 684683665
A 29 / 09 / 2023 Daran SHPK ZHVILLIMI I MENDIMIT KRITIK DHE KRIJUES NË ARSIMIN PARAUNIVERSITAR Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1500 Suela Haxhiraj Rruga sotir caci tirane 15:00 693490470
A 30 / 09 / 2023 Eureka GJITHËPËRFSHIRJA DOMOSDOSHMËRI PËR BARAZI SHOQËRORE Gjitheperfshirja 2 Tiranë- Qytet 2400 Loanca Godroli Online 18:00 684683665
A 30 / 09 / 2023 Filara Education STRATEGJIA ANTIBULLIZËM NË SHKOLLË Gjitheperfshirja 2 Korçë 1500 Leke/1 kredit Ina Kasimati DRAP KORCE 10:00 0692939590
A 30 / 09 / 2023 Filara Education DISA RISI BASHKËKOHORE NË ZBATIM TË KURRIKULËS ME KOMPETENCA DHE GJITHËPËRFSHIRËSE NË LËNDËN ""EDUKIMIT FIZIK SPORTE DHE SHËNDET Planikimi I Kurrikulës 2 Korçë 1500 Leke/1 kredit Majlinda Leka (Gonxhe) DRAP KORCE 10:00 0692939590
A 30 / 09 / 2023 Filara Education MATJA E PROGRESIT TË NXËNËSVE PËRMES PARATESTIT E PASTESTIT Mësimdhënia dhe të nxënit 2 Korçë 1500 Leke/1 kredit Elmira Gjonaj DRAP KORCE 10:00 0692939590
A 30 / 09 / 2023 LTC ALBANIA PARTNERITETI SHKOLLË-FAMILJE-KOMUNITET Gjitheperfshirja 2 Tiranë- Qytet 1 500 lekë / Kredit Prof. ass. Ledia KASHAHU Rruga: "Muhamet Gjollesha", Nd. 34/1 18:00 684374777
A 30 / 09 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT VLERËSIMI I BRENDSHËM I SHKOLLËS. VETËVLERËSIMI I DREJTUESIT, MËSUESIT DHE ORGANIZMAVE TË TJERË NË IA Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 1 Tiranë- Qytet 1200 lekë/Krediti Irma Spaho Bulevardi Gjergj Fisha 10:00 695252625
A 30 / 09 / 2023 BRIT'S CENTRE INTELIGJENCA EMOCIONALE PËR BASHKËPUNIM DHE INOVACION Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1200L Vella Veliaj Rr S Frasheri k2, ish Ekspozita 9:00 694603342
A 30 / 09 / 2023 BOTIMET POLIS VLERËSIMI I KOMPETENCAVE TË MËSUESËVE GJATË MËSIMDHËNIES Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 2 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Krediti Prof.ass. Ledia KASHAHU Rruga: "Muhamet Gjollesha", Nd. 34/1 17:00 682237107
A 30 / 09 / 2023 QENDRA PER TRAJNIM DHE MBESHTETJE SHKOLLORE "FAIK KONICA" MËSIMDHËNIA DHE TË NXËNËT BAZUAR NË KOMPETENCA.TË NXËNËT PËR CDO NIVEL, MËSIMDHËNËS I SUKSESSHËM, SFIDË E DITËVE TONA Mësimdhënia dhe të nxënit 2 Tiranë- Qytet 2500 lekë Laura Shuteriqi Rruga A.Demi 09:30 674910486
A 30 / 09 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT PËRMIRËSIMI I KOMUNIKIMIT NDËRPERSONAL NË KLASË-TRAJNIM EKSPERIENCAL DHE EKSPERIMENTAL. Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1200 lekë/Krediti Adem Tamo Bulevardi Gjergj Fisha 14:00 695252625
A 30 / 09 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT METODAT E MËSIMDHËNIES DHE NXËNIES PËR NXËNËS ME NEVOJA TË VEÇANTA Gjitheperfshirja 2 Tiranë- Qytet 2400 leke Migen Sulaj Bulevardi Gjergj Fisha 12.00 695252625
A 01 / 10 / 2023 BRIT'S CENTRE PLANIFIKIMI I KURRIKULËS DHE MONITORIMI I PERFORMANCËS SË NXËNËSVE NËPËRMJET NJË PLATFORME TË DEDIKUAR TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Tiranë- Qytet 1200L ENEJDA VELIAJ Online 17:00 694603342
A 01 / 10 / 2023 BOTIMET POLIS VLERËSIMI I NXËNËSVE NË ARSIMIN FILLOR Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Krediti Msc. Anila LONDO Rruga: "Muhamet Gjollesha", Nd. 34/1 16:00 682237107
A 02 / 10 / 2023 BOTIMET POLIS HARTIMI DHE VLERËSIMI I TESTIT Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Krediti Dr. Valentina HUSHI Rruga: "Muhamet Gjollesha", Nd. 34/1 17:00 682237107
A 02 / 10 / 2023 Daran SHPK RËNDESIA E LIGJËRIMIT LIBROR NË NDIHMË TË INSTITUCIONIT ARSIMOR Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1500 Anila Shorri Rruga Sotir Caci Tiranë 15:00 693490470
A 03 / 10 / 2023 BOTIMET POLIS METODAT E MËSIMDHËNIES, TEKNIKAT DHE MJETE NË FUNKSION TË MËSIMDHËNIESA NË ARSIMIN PARASHKOLLOR Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Krediti Dr. Etleva GRACENI Rruga: "Muhamet Gjollesha", Nd. 34/1 17:00 682237107
A 03 / 10 / 2023 BRIT'S CENTRE KLIMA NË KLASË: MENAXHIMI I SJELLJEVE TË NDËRLIKUARA; MOTIVIMI E VETËRREGULLIMI I SJELLJEVE TË NXËNËSVE HAP DREJT VETAKTUALIZIMIT Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1200L Vella Veliaj Rr S Frasheri k2, ish Ekspozita 17:00 694603342
A 04 / 10 / 2023 BOTIMET POLIS MENAXHIMI I KONFLIKTEVE NË KLASË,KONCEPTE , TEKNIKA DHE PARIME PER MENAXHIMIN E KLASËS Etika, komunikimi dhe pedagogjia 2 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Krediti Prof.ass. Ledia KASHAHU Rruga: "Muhamet Gjollesha", Nd. 34/1 17:00 682237107
A 04 / 10 / 2023 BRIT'S CENTRE ZHVILLIMI I MENDIMIT KRITIK, ZGJIDHJA E PROBLEMEVE NEPERMJET PROGRAMIMIT NË SCRATCH Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1200L ENEJDA VELIAJ Online 17:00 694603342
A 04 / 10 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT PLANIFIKIMI, ZBATIMI DHE MONITORIMI PËR PËMIRËSIMIN E SHKOLLËS. Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 1 Tiranë- Qytet 1200 lekë/Krediti Robert Jackson Bulevardi Gjergj Fisha 15.00 695252625
A 04 / 10 / 2023 Junior Achievement of Albania SIPËRMARRJA DHE TREGU GLOBAL Planikimi I Kurrikulës 1 Tepelenë 0 Irida Agolli online 16.00 0035542259108
A 06 / 10 / 2023 Daran SHPK SI MUND TË PËRMIRËSOHET PËRGATITJA E MËSUESVE PËR T'IU PËRGJIGJUR OBJEKTIVAVE PËR ZHVILLIM TË QËNDRUESHËM. ""AXHENDA 2030 Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 1 Tiranë- Qytet 1500 Dafina Dodoveci Rruga Sotir Caci Tiranë 15:00 693490470
A 06 / 10 / 2023 UE A.XHUVANI , FAKULTETI I SHKENCAVE TE EDUKIMIT EDUKIMI PËR TË DREJTAT E NJERIUT NË SHKOLLË Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Elbasan 1000 ELDA GJERGJI Rruga Borodin Mitarja, Elbasan 15.00 696869405
A 06 / 10 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT KREATIVITETI DHE INOVACIONI NË ARSIM. Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1200 lekë/Krediti Esmeralda Tasho Bulevardi Gjergj Fisha 15.00 695252625
A 07 / 10 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT MENAXHIMI I MJEDISIT, MJETEVE DHE MATERIALEVE MËSIMORE DHE DIGJITALE (HAPËSIRAT, PAJISJET, PLATFORMAT MËSIMORE) TIK në mësimdhënie dhe nxënie 2 Tiranë- Qytet 2400 leke Vojsava Delilaj Bulevardi Gjergj Fisha 12.00 695252625
A 07 / 10 / 2023 Qendra e trajnimeve ALBAS PËRFSHIRJA E METODAVE DHE TEKNIKAVE TË REJA TË MËSIMDHËNIES NË MËSIMIN NË PREZENCË DHE ATË ONLINE Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Vlorë 1500 Mimoza Matraxhiu Vlore 10.00 697070480
A 07 / 10 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT METODAT E MËSIMDHËNIES DHE NXËNIES PËR NXËNËS ME NEVOJA TË VEÇANTA Gjitheperfshirja 2 Tiranë- Qytet 2400 leke Migen Sulaj Bulevardi Gjergj Fisha 10:00 695252625
A 07 / 10 / 2023 QENDRA PER TRAJNIM DHE MBESHTETJE SHKOLLORE "FAIK KONICA" NORMAT DREJTSHKRIMORE DHE ZBATIMI NË INSTITUCIONET ARSIMORE. Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1500 lekë Mimoza Kore Rruga A.Demi 09:30 674910486
A 07 / 10 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT PËRDORIMI I TIK NË MËSIDHËNIE DHE NXËNIE TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Tiranë- Qytet 1200 lekë/Krediti Rexhep Rada Bulevardi Gjergj Fisha 14:00 695252625
A 10 / 10 / 2023 Daran SHPK ZHVILLIMI I PROJEKTEVE LËNDORE NË PLATFORMËN MËSIMORE E.TËINNING Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1500 Petrina Mataj (Blushi) Rruga Sotir Caci Tiranë 16:00 693490470
A 11 / 10 / 2023 QENDRA PER TRAJNIM DHE MBESHTETJE SHKOLLORE "FAIK KONICA" MËSIMDHËNIA E SË ARDHMËS, ZBATIMI I KOMPETENCËS DIGJITALE NË MËSIMDHËNIE DHE INTEGRIMI NË LËNDËT MËSIMORE. TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Tiranë- Qytet 1500 leke Elidon Mema Rr.Ali Demi, Tirane 17:00 674910486
A 11 / 10 / 2023 QENDRA PER TRAJNIM DHE MBESHTETJE SHKOLLORE "FAIK KONICA" MËSIMDHËNIA E SË ARDHMËS, ZBATIMI I KOMPETENCËS DIGJITALE NË MËSIMDHËNIE DHE INTEGRIMI NË LËNDËT MËSIMORE. TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Tiranë- Qytet 1500 leke Elidon Mema Rr.Ali Demi, Tirane 17:00 674910486
A 11 / 10 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT PËRMIRËSIMI I KOMUNIKIMIT NDËRPERSONAL NË KLASË-TRAJNIM EKSPERIENCAL DHE EKSPERIMENTAL. Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1200 lekë/Krediti Adem Tamo Bulevardi Gjergj Fisha 15.00 695252625
A 12 / 10 / 2023 Daran SHPK ZHVILLIMI I MENDIMIT KRITIK DHE KRIJUES NË ARSIMIN PARAUNIVERSITAR Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1500 Suela Haxhiraj Rruga Sotir Caci Tiranë 15:00 693490470
A 13 / 10 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT PROJEKTET KURRIKULARE DHE EKSTRAKURRIKULARE Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1200 lekë/Krediti Viktor Gjini Bulevardi Gjergj Fisha 15.00 695252625
A 13 / 10 / 2023 UE A.XHUVANI , FAKULTETI I SHKENCAVE TE EDUKIMIT TRAJTIMI I PROBLEMEVE TË SJELLJES (SJELLJE PROBLEMATIKE) Gjitheperfshirja 1 Elbasan 1000 Alma Muharremi Rruga Borodin Mitarja, Elbasan 15.00 696869405
A 13 / 10 / 2023 UE A.XHUVANI , FAKULTETI I SHKENCAVE TE EDUKIMIT BULLIZMI, PROBLEMATIKAT E KËTIJ FENOMENI NË INSTITUCIONET ARSIMORE SHQIPTARE Gjitheperfshirja 1 Elbasan 1000 Lenida Lekli Rruga Borodin Mitarja, Elbasan 15.00 696869405
A 14 / 10 / 2023 QENDRA PER TRAJNIM DHE MBESHTETJE SHKOLLORE "FAIK KONICA" MËSIMDHËNIA DHE TË NXËNËT BAZUAR NË KOMPETENCA.TË NXËNËT PËR CDO NIVEL, MËSIMDHËNËS I SUKSESSHËM, SFIDË E DITËVE TONA Mësimdhënia dhe të nxënit 2 Tiranë- Qytet 2500 leke Lindita Brasha Rruga "Ali Demi" ne krah te shkolles "A. Demi", Tirane 09:30 674910486
A 14 / 10 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT METODAT E MËSIMDHËNIES DHE NXËNIES PËR NXËNËS ME NEVOJA TË VEÇANTA Gjitheperfshirja 2 Tiranë- Qytet 2400 leke Migen Sulaj Bulevardi Gjergj Fisha 12.00 695252625
A 14 / 10 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT VLERËSIMI I BRENDSHËM I SHKOLLËS. VETËVLERËSIMI I DREJTUESIT, MËSUESIT DHE ORGANIZMAVE TË TJERË NË IA Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 1 Tiranë- Qytet 1200 lekë/Krediti Irma Spaho Bulevardi Gjergj Fisha 10:00 695252625
A 14 / 10 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT PROJEKTET KURRIKULARE DHE EKSTRAKURRIKULARE Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Gjirokastër 1200 lekë/Krediti Viktor Gjini Gjirokaster 14:00 695252625
A 17 / 10 / 2023 Daran SHPK RËNDESIA E LIGJËRIMIT LIBROR NË NDIHMË TË INSTITUCIONIT ARSIMOR Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1500 Engjellush Shtylla Rruga Sotir Caci Tiranë 15:00 693490470
A 18 / 10 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT SIGURIA KIBERNETIKE DHE SIGURIA E NXËNËSVE NË INTERNET TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Tiranë- Qytet 1200 lekë/Krediti Xhorxhi Helmi Bulevardi Gjergj Fisha 17:00 695252625
A 20 / 10 / 2023 UE A.XHUVANI , FAKULTETI I SHKENCAVE TE EDUKIMIT FORMIMI I KOMPETENCËS PËR ZGJIDHJEN E PROBLEMIT Planikimi I Kurrikulës 1 Elbasan 1000 Alma Muharremi Rruga Borodin Mitarja, Elbasan 15.00 696869405
A 20 / 10 / 2023 UE A.XHUVANI , FAKULTETI I SHKENCAVE TE EDUKIMIT AFTËSIMI PRAKTIK PËR ZBATIMIN E TEKNIKAVE TË MENDIMIT KRITIK DHE KRIJUES NË PROCESIN MËSIMOR Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Elbasan 1000 Florinda Tarusha Rruga Borodin Mitarja, Elbasan 15.00 696869405
A 20 / 10 / 2023 Daran SHPK SI MUND TË PËRMIRËSOHET PËRGATITJA E MËSUESVE PËR T'IU PËRGJIGJUR OBJEKTIVAVE PËR ZHVILLIM TË QËNDRUESHËM. ""AXHENDA 2030 Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 1 Tiranë- Qytet 1500 Dafina Dodoveci Rruga Sotir Caci Tiranë 15:00 693490470
A 20 / 10 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT BAZAT MËSIDHËNIES PËR ANGLISHTEN SI GJUHË E DYTË Planikimi I Kurrikulës 1 Tiranë- Qytet 1200 lekë/Krediti Rovena Vora Bulevardi Gjergj Fisha 15.00 695252625
A 21 / 10 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT PËRDORIMI I TIK NË MËSIDHËNIE DHE NXËNIE TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Tiranë- Qytet 1200 lekë/Krediti Rexhep Rada Bulevardi Gjergj Fisha 12.00 695252625
A 21 / 10 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT METODAT E MËSIMDHËNIES DHE NXËNIES PËR NXËNËS ME NEVOJA TË VEÇANTA Gjitheperfshirja 2 Tiranë- Qytet 2400 leke Migen Sulaj Bulevardi Gjergj Fisha 10:00 695252625
A 21 / 10 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT PROJEKTET KURRIKULARE DHE EKSTRAKURRIKULARE Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1200 lekë/Krediti Viktor Gjini Bulevardi Gjergj Fisha 14:00 695252625
A 23 / 10 / 2023 UNIVERSITETI I SPORTEVE TË TIRANËS EDUKIMI FIZIK I ADAPTUAR PËR NXËNËS ME NEVOJA TË VECANTA. Gjitheperfshirja 3 Tiranë- Qytet 3600 Keida Ushtelenca Universiteti i Sporteve Tirane , online Zoom 15,00 696427876
A 25 / 10 / 2023 Daran SHPK ZHVILLIMI I MENDIMIT KRITIK DHE KRIJUES NË ARSIMIN PARAUNIVERSITAR Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1500 Suela Haxhiraj Rruga Sotir Caci Tiranë 15:00 693490470
A 25 / 10 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT EMERGJENCAT CIVILE DHE FATKEQËSITË NATYRORE Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1200 lekë/Krediti Brunilda Zenelaga Bulevardi Gjergj Fisha 15.00 695252625
A 27 / 10 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT PLANIFIKIMI, ZBATIMI DHE MONITORIMI PËR PËMIRËSIMIN E SHKOLLËS. Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 1 Tiranë- Qytet 1200 lekë/Krediti Robert Jackson Bulevardi Gjergj Fisha 15.00 695252625
A 27 / 10 / 2023 Daran SHPK SI MUND TË PËRMIRËSOHET PËRGATITJA E MËSUESVE PËR T'IU PËRGJIGJUR OBJEKTIVAVE PËR ZHVILLIM TË QËNDRUESHËM. ""AXHENDA 2030 Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 1 Tiranë- Qytet 1500 Rigena Sema Rruga Sotir Caci Tiranë 15:00 693490470
A 27 / 10 / 2023 UE A.XHUVANI , FAKULTETI I SHKENCAVE TE EDUKIMIT ETIKA PROFESIONALE E MËSUESIT SI FAKTOR I RËNDËSISHËM NË EDUKIM Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Elbasan 1000 Ardian Tana Rruga Borodin Mitarja, Elbasan 15.00 696869405
A 27 / 10 / 2023 UE A.XHUVANI , FAKULTETI I SHKENCAVE TE EDUKIMIT PLANIFIKIMI NË KUADËR TË GJITHËPËRFSHIRJES DUKE ANALIZUAR KLASËN DHE NEVOJAT E VEÇANTA TË NXËNËSVE Gjitheperfshirja 1 Elbasan 1000 Dhurata Turku Rruga Borodin Mitarja, Elbasan 15.00 696869405
A 28 / 10 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT KREATIVITETI DHE INOVACIONI NË ARSIM. Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Elbasan 1200 lekë/Krediti Esmeralda Tasho Elbasan 12.00 695252625
A 28 / 10 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT METODAT E MËSIMDHËNIES DHE NXËNIES PËR NXËNËS ME NEVOJA TË VEÇANTA Gjitheperfshirja 2 Shkodër 2400 leke Migen Sulaj Kol Pingu 10:00 695252625
A 28 / 10 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT VLERËSIMI I BRENDSHËM I SHKOLLËS. VETËVLERËSIMI I DREJTUESIT, MËSUESIT DHE ORGANIZMAVE TË TJERË NË IA Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 1 Fier 1200 lekë/Krediti Irma Spaho Fier 10:00 695252625
A 31 / 10 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT MENAXHIMI I MJEDISIT, MJETEVE DHE MATERIALEVE MËSIMORE DHE DIGJITALE (HAPËSIRAT, PAJISJET, PLATFORMAT MËSIMORE) TIK në mësimdhënie dhe nxënie 2 Tiranë- Qytet 2400 leke Vojsava Delilaj Bulevardi Gjergj Fisha 15.00 695252625
A 01 / 11 / 2023 Daran SHPK RËNDESIA E LIGJËRIMIT LIBROR NË NDIHMË TË INSTITUCIONIT ARSIMOR Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1500 Anila Shorri Rruga Sotir Caci Tiranë 15:00 693490470
A 01 / 11 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT PËRDORIMI I TIK NË MËSIDHËNIE DHE NXËNIE TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Tiranë- Qytet 1200 lekë/Krediti Rexhep Rada Bulevardi Gjergj Fisha 17:00 695252625
A 03 / 11 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT EMERGJENCAT CIVILE DHE FATKEQËSITË NATYRORE Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1200 lekë/Krediti Brunilda Zenelaga Bulevardi Gjergj Fisha 15.00 695252625
A 03 / 11 / 2023 UE A.XHUVANI , FAKULTETI I SHKENCAVE TE EDUKIMIT AFTËSITË CROS DHE STRATEGJITË E PËRDORURA NGA MËSUESIT NË ZHVILLIMIN E TYRE NË FUNKSION TË PROCESIT MËSIMOR Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Elbasan 1000 Merita Hoxha Rruga Borodin Mitarja, Elbasan 15.00 696869405
A 03 / 11 / 2023 Daran SHPK SI MUND TË PËRMIRËSOHET PËRGATITJA E MËSUESVE PËR T'IU PËRGJIGJUR OBJEKTIVAVE PËR ZHVILLIM TË QËNDRUESHËM. ""AXHENDA 2030 Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 1 Tiranë- Qytet 1500 Dafina Dodoveci Rruga Sotir Caci Tiranë 15:00 693490470
A 04 / 11 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT MENAXHIMI I MJEDISIT, MJETEVE DHE MATERIALEVE MËSIMORE DHE DIGJITALE (HAPËSIRAT, PAJISJET, PLATFORMAT MËSIMORE) TIK në mësimdhënie dhe nxënie 2 Elbasan 2400 leke Vojsava Delilaj Elbasan 12.00 695252625
A 04 / 11 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT PROJEKTET KURRIKULARE DHE EKSTRAKURRIKULARE Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Fier 1200 lekë/Krediti Viktor Gjini Fier 14:00 695252625
A 04 / 11 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT METODAT E MËSIMDHËNIES DHE NXËNIES PËR NXËNËS ME NEVOJA TË VEÇANTA Gjitheperfshirja 2 Gjirokastër 2400 leke Migen Sulaj Gjirokaster 10:00 695252625
A 07 / 11 / 2023 Daran SHPK ZHVILLIMI I PROJEKTEVE LËNDORE NË PLATFORMËN MËSIMORE E.TËINNING Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1500 Petrina Mataj (Blushi) Rruga Sotir Caci Tiranë 15:00 693490470
A 08 / 11 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT KREATIVITETI DHE INOVACIONI NË ARSIM. Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1200 lekë/Krediti Esmeralda Tasho Bulevardi Gjergj Fisha 15.00 695252625
A 09 / 11 / 2023 Daran SHPK ZHVILLIMI I MENDIMIT KRITIK DHE KRIJUES NË ARSIMIN PARAUNIVERSITAR Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1500 Darina Minga Rruga Sotir Caci Tiranë 15:00 693490470
A 10 / 11 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT PËRMIRËSIMI I KOMUNIKIMIT NDËRPERSONAL NË KLASË-TRAJNIM EKSPERIENCAL DHE EKSPERIMENTAL. Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1200 lekë/Krediti Adem Tamo Bulevardi Gjergj Fisha 15.00 695252625
A 11 / 11 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT METODAT E MËSIMDHËNIES DHE NXËNIES PËR NXËNËS ME NEVOJA TË VEÇANTA Gjitheperfshirja 2 Shkodër 2400 leke Migen Sulaj Kol Pingu 12.00 695252625
A 11 / 11 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT PËRDORIMI I TIK NË MËSIDHËNIE DHE NXËNIE TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Tiranë- Qytet 1200 lekë/Krediti Rexhep Rada Bulevardi Gjergj Fisha 14:00 695252625
A 11 / 11 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT VLERËSIMI I BRENDSHËM I SHKOLLËS. VETËVLERËSIMI I DREJTUESIT, MËSUESIT DHE ORGANIZMAVE TË TJERË NË IA Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 1 Fier 1200 lekë/Krediti Irma Spaho Fier 10:00 695252625
A 13 / 11 / 2023 UNIVERSITETI I SPORTEVE TË TIRANËS Mësimdhënia dhe të nxënit bazuar në projekte (TEAVET) TEAVET 1 Tiranë- Qytet 1200 Keida Ushtelenca Universiteti i Sporteve Tirane , online Zoom 15,00 696427876
A 14 / 11 / 2023 Daran SHPK RËNDESIA E LIGJËRIMIT LIBROR NË NDIHMË TË INSTITUCIONIT ARSIMOR Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1500 Engjellush Shtylla Rruga Sotir Caci Tiranë 15:00 693490470
A 15 / 11 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT BAZAT MËSIDHËNIES PËR ANGLISHTEN SI GJUHË E DYTË Planikimi I Kurrikulës 1 Tiranë- Qytet 1200 lekë/Krediti Rovena Vora Bulevardi Gjergj Fisha 15.00 695252625
A 17 / 11 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT SIGURIA KIBERNETIKE DHE SIGURIA E NXËNËSVE NË INTERNET TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Tiranë- Qytet 1200 lekë/Krediti Xhorxhi Helmi Bulevardi Gjergj Fisha 18.00 695252625
A 17 / 11 / 2023 Daran SHPK SI MUND TË PËRMIRËSOHET PËRGATITJA E MËSUESVE PËR T'IU PËRGJIGJUR OBJEKTIVAVE PËR ZHVILLIM TË QËNDRUESHËM. ""AXHENDA 2030 Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 1 Tiranë- Qytet 1500 Rigena Sema Rruga Sotir Caci Tiranë 15:00 693490470
A 18 / 11 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT MENAXHIMI I MJEDISIT, MJETEVE DHE MATERIALEVE MËSIMORE DHE DIGJITALE (HAPËSIRAT, PAJISJET, PLATFORMAT MËSIMORE) TIK në mësimdhënie dhe nxënie 2 Gjirokastër 2400 leke Vojsava Delilaj Gjirokaster 12.00 695252625
A 18 / 11 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT PËRDORIMI I TIK NË MËSIDHËNIE DHE NXËNIE TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Shkodër 1200 lekë/Krediti Rexhep Rada Kol Pingu 10:00 695252625
A 18 / 11 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT METODAT E MËSIMDHËNIES DHE NXËNIES PËR NXËNËS ME NEVOJA TË VEÇANTA Gjitheperfshirja 2 Elbasan 2400 leke Migen Sulaj Elbasan 10:00 695252625
A 18 / 11 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT VLERËSIMI I BRENDSHËM I SHKOLLËS. VETËVLERËSIMI I DREJTUESIT, MËSUESIT DHE ORGANIZMAVE TË TJERË NË IA Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 1 Fier 1200 lekë/Krediti Irma Spaho Fier 14:00 695252625
A 21 / 11 / 2023 Daran SHPK ZHVILLIMI I MENDIMIT KRITIK DHE KRIJUES NË ARSIMIN PARAUNIVERSITAR Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1500 Suela Haxhiraj Rruga Sotir Caci Tiranë 15:00 693490470
A 21 / 11 / 2023 Daran SHPK ZHVILLIMI I MENDIMIT KRITIK DHE KRIJUES NË ARSIMIN PARAUNIVERSITAR Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1500 Suela Haxhiraj Rruga Sotir Caci Tiranë 15:00 693490470
A 22 / 11 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT EMERGJENCAT CIVILE DHE FATKEQËSITË NATYRORE Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1200 lekë/Krediti Brunilda Zenelaga Bulevardi Gjergj Fisha 17:00 695252625
A 24 / 11 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT PËRMIRËSIMI I KOMUNIKIMIT NDËRPERSONAL NË KLASË-TRAJNIM EKSPERIENCAL DHE EKSPERIMENTAL. Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1200 lekë/Krediti Adem Tamo Bulevardi Gjergj Fisha 15.00 695252625
A 25 / 11 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT METODAT E MËSIMDHËNIES DHE NXËNIES PËR NXËNËS ME NEVOJA TË VEÇANTA Gjitheperfshirja 2 Gjirokastër 2400 leke Migen Sulaj Gjirokaster 10:00 695252625
A 25 / 11 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT VLERËSIMI I BRENDSHËM I SHKOLLËS. VETËVLERËSIMI I DREJTUESIT, MËSUESIT DHE ORGANIZMAVE TË TJERË NË IA Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 1 Elbasan 1200 lekë/Krediti Irma Spaho Elbasan 14:00 695252625
A 25 / 11 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT PËRDORIMI I TIK NË MËSIDHËNIE DHE NXËNIE TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Tiranë- Qytet 1200 lekë/Krediti Rexhep Rada Bulevardi Gjergj Fisha 14:00 695252625
A 25 / 11 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT MENAXHIMI I MJEDISIT, MJETEVE DHE MATERIALEVE MËSIMORE DHE DIGJITALE (HAPËSIRAT, PAJISJET, PLATFORMAT MËSIMORE) TIK në mësimdhënie dhe nxënie 2 Shkodër 2400 leke Vojsava Delilaj Kol Pingu 12.00 695252625
A 29 / 11 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT PROJEKTET KURRIKULARE DHE EKSTRAKURRIKULARE Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1200 lekë/Krediti Viktor Gjini Bulevardi Gjergj Fisha 15.00 695252625
A 01 / 12 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT PROJEKTET KURRIKULARE DHE EKSTRAKURRIKULARE Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1200 lekë/Krediti Viktor Gjini Bulevardi Gjergj Fisha 15.00 695252625
A 02 / 12 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT VLERËSIMI I BRENDSHËM I SHKOLLËS. VETËVLERËSIMI I DREJTUESIT, MËSUESIT DHE ORGANIZMAVE TË TJERË NË IA Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 1 Fier 1200 lekë/Krediti Irma Spaho Fier 14:00 695252625
A 02 / 12 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT METODAT E MËSIMDHËNIES DHE NXËNIES PËR NXËNËS ME NEVOJA TË VEÇANTA Gjitheperfshirja 2 Tiranë- Qytet 2400 leke Migen Sulaj Bulevardi Gjergj Fisha 12.00 695252625
A 02 / 12 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT KREATIVITETI DHE INOVACIONI NË ARSIM. Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Elbasan 1200 lekë/Krediti Esmeralda Tasho Elbasan 14:00 695252625
A 04 / 12 / 2023 Daran SHPK RËNDESIA E LIGJËRIMIT LIBROR NË NDIHMË TË INSTITUCIONIT ARSIMOR Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1500 Anila Shorri Rruga Sotir Caci Tiranë 15:00 693490470
A 06 / 12 / 2023 Daran SHPK SI MUND TË PËRMIRËSOHET PËRGATITJA E MËSUESVE PËR T'IU PËRGJIGJUR OBJEKTIVAVE PËR ZHVILLIM TË QËNDRUESHËM. ""AXHENDA 2030 Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 1 Tiranë- Qytet 1500 Rigena Sema Rruga Sotir Caci Tiranë 15:00 693490470
A 06 / 12 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT PËRMIRËSIMI I KOMUNIKIMIT NDËRPERSONAL NË KLASË-TRAJNIM EKSPERIENCAL DHE EKSPERIMENTAL. Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1200 lekë/Krediti Adem Tamo Bulevardi Gjergj Fisha 15.00 695252625
A 08 / 12 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT SIGURIA KIBERNETIKE DHE SIGURIA E NXËNËSVE NË INTERNET TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Tiranë- Qytet 1200 lekë/Krediti Xhorxhi Helmi Bulevardi Gjergj Fisha 18.00 695252625
A 09 / 12 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT MENAXHIMI I MJEDISIT, MJETEVE DHE MATERIALEVE MËSIMORE DHE DIGJITALE (HAPËSIRAT, PAJISJET, PLATFORMAT MËSIMORE) TIK në mësimdhënie dhe nxënie 2 Elbasan 2400 leke Vojsava Delilaj Elbasan 14:00 695252625
A 09 / 12 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT VLERËSIMI I BRENDSHËM I SHKOLLËS. VETËVLERËSIMI I DREJTUESIT, MËSUESIT DHE ORGANIZMAVE TË TJERË NË IA Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 1 Tiranë- Qytet 1200 lekë/Krediti Irma Spaho Bulevardi Gjergj Fisha 10:00 695252625
A 09 / 12 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT METODAT E MËSIMDHËNIES DHE NXËNIES PËR NXËNËS ME NEVOJA TË VEÇANTA Gjitheperfshirja 2 Gjirokastër 2400 leke Migen Sulaj Gjirokaster 12.00 695252625
A 09 / 12 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT PËRDORIMI I TIK NË MËSIDHËNIE DHE NXËNIE TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Elbasan 1200 lekë/Krediti Rexhep Rada Elbasan 10:00 695252625
A 11 / 12 / 2023 Daran SHPK ZHVILLIMI I PROJEKTEVE LËNDORE NË PLATFORMËN MËSIMORE E.TËINNING Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1500 Petrina Mataj (Blushi) Rruga Sotir Caci Tiranë 16:00 693490470
A 13 / 12 / 2023 Daran SHPK ZHVILLIMI I MENDIMIT KRITIK DHE KRIJUES NË ARSIMIN PARAUNIVERSITAR Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1500 Darina Minga Rruga Sotir Caci Tiranë 15:00 693490470
A 13 / 12 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT EMERGJENCAT CIVILE DHE FATKEQËSITË NATYRORE Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1200 lekë/Krediti Brunilda Zenelaga Bulevardi Gjergj Fisha 15.00 695252625
A 15 / 12 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT BAZAT MËSIDHËNIES PËR ANGLISHTEN SI GJUHË E DYTË Planikimi I Kurrikulës 1 Tiranë- Qytet 1200 lekë/Krediti Rovena Vora Bulevardi Gjergj Fisha 15.00 695252625
A 15 / 12 / 2023 Daran SHPK RËNDESIA E LIGJËRIMIT LIBROR NË NDIHMË TË INSTITUCIONIT ARSIMOR Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1500 Engjellush Shtylla Rruga Sotir Caci Tiranë 15:00 693490470
A 15 / 12 / 2023 Daran SHPK SI MUND TË PËRMIRËSOHET PËRGATITJA E MËSUESVE PËR T'IU PËRGJIGJUR OBJEKTIVAVE PËR ZHVILLIM TË QËNDRUESHËM. ""AXHENDA 2030 Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 1 Tiranë- Qytet 1500 Dafina Dodoveci Rruga Sotir Caci Tiranë 15:00 693490470
A 16 / 12 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT MENAXHIMI I MJEDISIT, MJETEVE DHE MATERIALEVE MËSIMORE DHE DIGJITALE (HAPËSIRAT, PAJISJET, PLATFORMAT MËSIMORE) TIK në mësimdhënie dhe nxënie 2 Tiranë- Qytet 2400 leke Albina Buci Bulevardi Gjergj Fisha 10:00 695252625
A 16 / 12 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT VLERËSIMI I BRENDSHËM I SHKOLLËS. VETËVLERËSIMI I DREJTUESIT, MËSUESIT DHE ORGANIZMAVE TË TJERË NË IA Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 1 Fier 1200 lekë/Krediti Irma Spaho Fier 12.00 695252625
A 16 / 12 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT PËRMIRËSIMI I KOMUNIKIMIT NDËRPERSONAL NË KLASË-TRAJNIM EKSPERIENCAL DHE EKSPERIMENTAL. Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1200 lekë/Krediti Adem Tamo Bulevardi Gjergj Fisha 14:00 695252625
A 19 / 12 / 2023 Daran SHPK ZHVILLIMI I MENDIMIT KRITIK DHE KRIJUES NË ARSIMIN PARAUNIVERSITAR Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1500 Suela Haxhiraj Rruga Sotir Caci Tiranë 15:00 693490470
A 20 / 12 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT METODAT E MËSIMDHËNIES DHE NXËNIES PËR NXËNËS ME NEVOJA TË VEÇANTA Gjitheperfshirja 2 Tiranë- Qytet 2400 leke Migen Sulaj Bulevardi Gjergj Fisha 15.00 695252625
A 22 / 12 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT KREATIVITETI DHE INOVACIONI NË ARSIM. Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1200 lekë/Krediti Esmeralda Tasho Bulevardi Gjergj Fisha 15.00 695252625
A 23 / 12 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT MENAXHIMI I MJEDISIT, MJETEVE DHE MATERIALEVE MËSIMORE DHE DIGJITALE (HAPËSIRAT, PAJISJET, PLATFORMAT MËSIMORE) TIK në mësimdhënie dhe nxënie 2 Gjirokastër 2400 leke Vojsava Delilaj Gjirokaster 12.00 695252625
A 23 / 12 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT PËRDORIMI I TIK NË MËSIDHËNIE DHE NXËNIE TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Tiranë- Qytet 1200 lekë/Krediti Rexhep Rada Bulevardi Gjergj Fisha 14:00 695252625
A 23 / 12 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT METODAT E MËSIMDHËNIES DHE NXËNIES PËR NXËNËS ME NEVOJA TË VEÇANTA Gjitheperfshirja 2 Tiranë- Qytet 2400 leke Migen Sulaj Bulevardi Gjergj Fisha 10:00 695252625
A 27 / 12 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT PROJEKTET KURRIKULARE DHE EKSTRAKURRIKULARE Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1200 lekë/Krediti Viktor Gjini Bulevardi Gjergj Fisha 17:00 695252625
A 29 / 12 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT SIGURIA KIBERNETIKE DHE SIGURIA E NXËNËSVE NË INTERNET TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Tiranë- Qytet 1200 lekë/Krediti Xhorxhi Helmi Bulevardi Gjergj Fisha 18.00 695252625
A 30 / 12 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT PLANIFIKIMI, ZBATIMI DHE MONITORIMI PËR PËMIRËSIMIN E SHKOLLËS. Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 1 Tiranë- Qytet 1200 lekë/Krediti Joni Heard Bulevardi Gjergj Fisha 15.00 695252625
A 03 / 01 / 2024 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT SIGURIA KIBERNETIKE DHE SIGURIA E NXËNËSVE NË INTERNET TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Tiranë- Qytet 1200 lekë/Krediti Xhorxhi Helmi Bulevardi Gjergj Fisha 18.00 695252625