Përzgjidh trajnimet sipas qytetit apo kategorisë...


Perzgjidhni nje nga fushat e kerkimit


... ose shiko disa nga trajnimet e ardhshme

 

Lista e trajnimeve

Apliko Data.Trajnimit Agjensia Moduli Kategoria Nr.Kredite Qyteti Tarifa Trajnuesi Adresa Ora Kontakt
A 30 / 06 / 2022 BRIT'S CENTRE PLANIFIKIMI I KURRIKULËS DHE MONITORIMI I PERFORMANCËS SË NXËNËSVE NËPËRMJET NJË PLATFORME TË DEDIKUAR TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Tiranë- Qytet 1400 ENEJDA VELIAJ Online 8;00 694603342
A 30 / 06 / 2022 Eureka KRIJIMI I SHKOLLËS QË MËSON Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1300 Enida Lama Online 16:00 684683665
A 30 / 06 / 2022 Universiteti Barleti PLANI EDUKATIV DHE VEPRIMTARITË EKSTRAKURRIKULARE. Planikimi I Kurrikulës 1 Tiranë- Qytet 1500 Robert Gjedia ONLINE 13.00 692083833
A 30 / 06 / 2022 Universiteti Barleti KARTA E PERFORMANCËS SË SHKOLLËS. Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 1 Tiranë- Qytet 1500 Robert Gjedia ONLINE 13.00 692083833
A 30 / 06 / 2022 Daran SHPK RËNDESIA E LIGJËRIMIT LIBROR NË NDIHMË TË INSTITUCIONIT ARSIMOR Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Gramsh 1500 Engjellush Shtylla Salla e trajnimit tek Bar Bistra Gramsh 14:00 693490470
A 30 / 06 / 2022 Eureka KRIJIMI I SHKOLLËS QË MËSON Gjitheperfshirja 1 Lushnjë 1300 Ylli Krakulli Shkolla jopublike “Daka” 14:00 684683665
A 30 / 06 / 2022 Botimet Polis AFTËSITË KROS(SOFT SKILLS) TË MËSUESIT PROFESIONIST Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Krediti Msc. Orgeta KAPO Rruga "Marko Boçari", Nr 83/1/1 - Tiranë 17:00 682236949
A 30 / 06 / 2022 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT KREATIVITETI DHE INOVACIONI NË ARSIM. Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 12000 Esmeralda Tasho Rr. Muhamet Gjollesha, God.78/1 12.00 695252625
A 30 / 06 / 2022 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT KREATIVITETI DHE INOVACIONI NË ARSIM. Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1250 Esmeralda Tasho Rr. Muhamet Gjollesha, God.78/1 17.00 695252625
A 30 / 06 / 2022 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT PËRDORIMI I TIK NË MËSIDHËNIE DHE NXËNIE TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Tiranë- Qytet 12000 Rexhep Rada Rr. Muhamet Gjollesha, God.78/1 14.00 695252625
A 30 / 06 / 2022 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT PËRDORIMI I TIK NË MËSIDHËNIE DHE NXËNIE TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Tiranë- Qytet 12000 Rexhep Rada Rr. Muhamet Gjollesha, God.78/1 17.00 695252625
A 30 / 06 / 2022 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT EMERGJENCAT CIVILE DHE FATKEQËSITË NATYRORE Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1250 Brunilda Zenelaga Rr. Muhamet Gjollesha, God.78/1 14.00 695252625
A 30 / 06 / 2022 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT EMERGJENCAT CIVILE DHE FATKEQËSITË NATYRORE Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1250 Brunilda Zenelaga Rr. Muhamet Gjollesha, God.78/1 17.00 695252625
A 30 / 06 / 2022 BRIT'S CENTRE ZHVILLIMI I MENDIMIT KRITIK, ZGJIDHJA E PROBLEMEVE NEPERMJET PROGRAMIMIT NË SCRATCH Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1400 ENEJDA VELIAJ Online 8;00 694603342
A 30 / 06 / 2022 LTC ALBANIA NXITJA E MENDIMIT KRITIK, KREATIVITETIT DHE ZGJIDHJES SË PROBLEMAVE PËRMES MËSIMDHËNIES NDËRVEPRUESE Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Krediti Dr. Aida GOGA Rruga "Marko Boçari", Nr 83/1/1 - Tiranë 17:00
A 30 / 06 / 2022 LTC ALBANIA MËSIMDHËNIA BAZUAR NË PROJEKT DHE ZHVILLIMI I NJË PROJEKTI. Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Krediti Msc. Olta LUSHA Rruga "Marko Boçari", Nr 83/1/1 - Tiranë 11:00
A 30 / 06 / 2022 Teacher and Students Training and Learning Center ZHVILLIMI I MENDIMIT KRITIK PËRMES MËSIMDHËNIES PROBLEMORE Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1000 leke Klotilda Jaupi Rr. Kongresi i Lushnjes 14.00
A 01 / 07 / 2022 Eureka KRIJIMI I SHKOLLËS QË MËSON Gjitheperfshirja 1 Lushnjë 1300 Ylli Krakulli Shkolla jopublike “Daka” 09:00 684683665
A 01 / 07 / 2022 Eureka SHKOLLA QENDËR KOMUNITARE Gjitheperfshirja 2 Tiranë- Qytet 2000 Enida Lama Online 18:00 684683665
A 01 / 07 / 2022 LTC ALBANIA MËSIMDHËNIA E DEMOSTRUAR BAZUAR NË TEORITË E MËNDJES PËR NXËNËSIT ME AK Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Krediti Msc. Danjela BARUNI Rruga "Marko Boçari", Nr 83/1/1 - Tiranë 17:00
A 01 / 07 / 2022 LTC ALBANIA MËSIMDHËNIA E DEMOSTRUAR BAZUAR NË TEORITË E MËNDJES PËR NXËNËSIT ME AK Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Krediti Msc. Danjela BARUNI Rruga "Marko Boçari", Nr 83/1/1 - Tiranë 17:00
A 01 / 07 / 2022 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT METODAT E MËSIMDHËNIES DHE NXËNIES PËR NXËNËS ME NEVOJA TË VEÇANTA Gjitheperfshirja 2 Tiranë- Qytet 1200 lek/krediti Migen Sulaj Rr. Muhamet Gjollesha, God.78/1 17.00 695252625
A 01 / 07 / 2022 Daran SHPK ZHVILLIMI I MENDIMIT KRITIK DHE KRIJUES NË ARSIMIN PARAUNIVERSITAR Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1000 Darina Minga Përballë restorant Freskut rruga “Sotir Caci” Njësia Administrative nr 12, Tiranë 14:00 693490470
A 01 / 07 / 2022 Universiteti Barleti PLANI AFATMESËM I INSTITUCIONIT I SHKOLLËS Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 1 Tiranë- Qytet 1500 Adriana Qafa ONLINE 13.00 692083833
A 01 / 07 / 2022 BRIT'S CENTRE INTELIGJENCA EMOCIONALE PËR BASHKËPUNIM DHE INOVACION Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Pogradec 1400 Vella Veliaj Hotel Enkelana, Pogradec 8;00 694603342
A 01 / 07 / 2022 Botimet Polis METODAT E MËSIMDHËNIES, TEKNIKAT DHE MJETE NË FUNKSION TË MËSIMDHËNIESA NË ARSIMIN PARASHKOLLOR Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Pogradec 1 500 lekë/Kredit Dr. Etleva GRACENI Hotel "Enkelana", Rruga: "Reshit Çollaku", Pogradec 9:00 682236949
A 01 / 07 / 2022 LTC ALBANIA MËSIMDHËNIA E DEMOSTRUAR BAZUAR NË TEORITË E MËNDJES PËR NXËNËSIT ME AK Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Msc. Danjela BARUNI Rruga: "Marko Boçari"; Pallati: 83/1/1 - Tiranë 11:00
A 02 / 07 / 2022 Universiteti Barleti ZBATIMI I KURRIKULËS, METODOLOGJISE DHE VLERESIMIT NE ARSIMIN FILLLOR Mësimdhënia dhe të nxënit 2 Tiranë- Qytet 1500 Robert Gjedia online 14.00 692083833
A 02 / 07 / 2022 LTC ALBANIA MODELE PRAKTIKE PËR PLANIFIKIMIN E ORËVE EDUKATIVE Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Dr. Brunilda ZENELAGA Rruga: "Marko Boçari"; Pallati: 83/1/1 - Tiranë 08:00
A 02 / 07 / 2022 Qendra e Trajnimeve te Avancuara-QTA QASJE GJITHËPËRFSHIRËSE PËR TË LUFTUAR FENOMENIN E SEGREGIMIT ME BAZË ETNIE, SOCIALE DHE EKONOMOIKE. Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1000 leke krediti Envina Zavalani QTA :Rruga Bilal Konxholli 09 692078837
A 02 / 07 / 2022 Eureka KRIJIMI I SHKOLLËS QË MËSON Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1300 Loanca Godroli Online 10:00 684683665
A 03 / 07 / 2022 Universiteti Barleti ZHVILLIMI I AFTËSIVE PROFESIONALE TË MËSUESIT NDIHMËS NË SHKOLLË Etika, komunikimi dhe pedagogjia 2 Tiranë- Qytet 1500 Robert Gjedia online 14.00 692083833
A 03 / 07 / 2022 BRIT'S CENTRE ZHVILLIMI I MENDIMIT KRITIK, ZGJIDHJA E PROBLEMEVE NEPERMJET PROGRAMIMIT NË SCRATCH Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1400 ENEJDA VELIAJ Rr S Frasheri k2, Tirane 8;00 694603342
A 03 / 07 / 2022 Botimet Polis VLERËSIMI I KOMPETENCAVE TË MËSUESËVE GJATË MËSIMDHËNIES Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 2 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Prof.ass. Ledia KASHAHU Rruga: "Marko Boçari"; Pallati: 83/1/1 - Tiranë 15:00 682236949
A 03 / 07 / 2022 Botimet Polis MENAXHIMI I KONFLIKTEVE NË KLASË,KONCEPTE , TEKNIKA DHE PARIME PER MENAXHIMIN E KLASËS Etika, komunikimi dhe pedagogjia 2 Tiranë- Qark 1 500 lekë/Kredit Prof.ass. Ledia KASHAHU Rruga: "Marko Boçari"; Pallati: 83/1/1 - Tiranë 17:00 682236949
A 04 / 07 / 2022 Botimet Polis PËRJASHTIMI DHE PËRFSHIRJA SOCIALE NË SHKOLLË Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Ermioni Cekani Rruga: "Marko Boçari"; Pallati: 83/1/1 - Tiranë 11:00 682236949
A 04 / 07 / 2022 Botimet Polis MENAXHIMI I KONFLIKTEVE NË KLASË,KONCEPTE , TEKNIKA DHE PARIME PER MENAXHIMIN E KLASËS Etika, komunikimi dhe pedagogjia 2 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Prof.ass. Ledia KASHAHU Rruga: "Marko Boçari"; Pallati: 83/1/1 - Tiranë 17:00 682236949
A 04 / 07 / 2022 Botimet Polis METODAT E MËSIMDHËNIES, TEKNIKAT DHE MJETE NË FUNKSION TË MËSIMDHËNIESA NË ARSIMIN PARASHKOLLOR Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Dr. Etleva GRACENI Rruga: "Marko Boçari"; Pallati: 83/1/1 - Tiranë 11;00 682236949
A 04 / 07 / 2022 Botimet Polis ARSIMI GJITHPËRFSHIRËS NË TË GJITHA NIVELET E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Krediti Msc. Ermelinda HOXHALLI Rruga "Marko Boçari", Nr 83/1/1 - Tiranë 17:00 682236949
A 04 / 07 / 2022 Universiteti Barleti KARAKTERISTIKAT E VEÇANTA TË ZHVILLIMIT TË FËMIJVE 3-11 VJEÇ DHE I PARAADOLESHENTËVE 11-18 VJEÇ. Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1500 Mirela Karabina ONLINE 13.00 692083833
A 04 / 07 / 2022 BRIT'S CENTRE INTELIGJENCA EMOCIONALE PËR BASHKËPUNIM DHE INOVACION Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1400 Vella Veliaj Rr S Frasheri k2 8;00 694603342
A 04 / 07 / 2022 Anna Education HARTIMI I TESTEVE FORMUESE, HARTIMI I TESTEVE PËRMBLEDHËSE. Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1000 Irena Kotobelli Online 14:30 692435884
A 04 / 07 / 2022 Botime Pegi SH.P.K HARTIMI I TESTEVE PËRMBLEDHËSE TË NXËNËSVE TË ARSIMIT BAZË, BAZUAR NË KOMPETENCA Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Fier 1300 Laureta Janollari Shkolla jopublike "Bota e Diturisë", rruga "Petro Sota" 09:30 694007502
A 05 / 07 / 2022 Future Focus MARRËDHËNIET MIDIS MENDIMIT KRITIK, TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT DHE KOMUNIKIMIT. TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Tiranë- Qytet 1500 Petrina Blushi Rr. ' Jeronim De Rada', Kulla nr.2 10:00 698013003
A 05 / 07 / 2022 QENDRA PER TRAJNIM DHE MBESHTETJE SHKOLLORE "FAIK KONICA" NORMAT DREJTSHKRIMORE DHE ZBATIMI NË INSTITUCINET ARSIMORE. Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1500 lekë Mimoza Kore Rruga Ali Demi 15:00 674910486
A 06 / 07 / 2022 LTC ALBANIA VLERËSIMI I NXËNËSIT.PROTOKOLLET DHE RUBRIKAT E VLERËSIMIT. Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Dr. Brunilda ZENELAGA Rruga: "Marko Boçari"; Pallati: 83/1/1 - Tiranë 14:00
A 07 / 07 / 2022 Botimet Polis HARTIMI DHE VLERËSIMI I TESTIT Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Dr. Valentina HUSHI Rruga: "Marko Boçari"; Pallati: 83/1/1 - Tiranë 17:00 682236949
A 07 / 07 / 2022 Anna Education ARSIMI I KOMBINUAR(BLENDED LEARNING) TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Tiranë- Qytet 1000 Irma Hoxha Rruga Kavajes,Qendra Condor,Kati 3 10:00 692435884
A 07 / 07 / 2022 BRIT'S CENTRE KLIMA NË KLASË: MENAXHIMI I SJELLJEVE TË NDËRLIKUARA; MOTIVIMI E VETË-RREGULLIMI I SJELLJEVE TË NXËNËSVE HAP DREJT VETË-AKTUALIZIMIT Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1400 Vella Veliaj Rr S Frasheri k2, Tirane 13;;00 694603342
A 08 / 07 / 2022 QENDRA PER TRAJNIM DHE MBESHTETJE SHKOLLORE "FAIK KONICA" BASHKEPUNIM ME KOMUNITETIN. KONCEPT I MIRATUAR I SHQK. Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1500 lekë Ilir Bodini Rruga Ali Demi 16:00 674910486
A 08 / 07 / 2022 LTC ALBANIA PROGRAMI PËR VLERËSIM NDËRKOMBËTAR TË NXËNËSVE (PISA) Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Dr. Brunilda ZENELAGA Rruga: "Marko Boçari"; Pallati: 83/1/1 - Tiranë 17:00
A 10 / 07 / 2022 Botimet Polis ROLI I PSIKOLOGUT DHE PUNONJESIT SOCIAL NË SHKOLLË (SHËRBIMI PSIKO-SOCIAL NË SHKOLLË ) Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Msc. Eranda BEGO Rruga: "Marko Boçari"; Pallati: 83/1/1 - Tiranë 17:00 682236949
A 11 / 07 / 2022 Botimet Polis ARSIMI GJITHPËRFSHIRËS NË TË GJITHA NIVELET E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Msc. Ermelinda HOXHALLI Rruga: "Marko Boçari"; Pallati: 83/1/1 - Tiranë 17:00 682236949
A 11 / 07 / 2022 LTC ALBANIA MODELE PËR MENAXHIMIN E KONFLIKTEVE. NDËRMJETËSIMI, NEGOCIMI DHE ZGJIDHJA E KONFIKTEVE. KLIMA Etika, komunikimi dhe pedagogjia 2 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Dr. Brunilda ZENELAGA Rruga: "Marko Boçari"; Pallati: 83/1/1 - Tiranë 17:00
A 11 / 07 / 2022 Botimet Polis HARTIMI I PLANIT INDIVIDUAL TË EDUKIMIT PEI PËR NXËNËSIT ME AK Gjitheperfshirja 2 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Dr. Ermioni CEKANI Rruga: "Marko Boçari"; Pallati: 83/1/1 - Tiranë 17:00 682236949
A 12 / 07 / 2022 QENDRA PER TRAJNIM DHE MBESHTETJE SHKOLLORE "FAIK KONICA" METODA NOVATORE NË MËSIMDHËNIE NËPËRMJET PLATFORMAVE DHE LABORATORËVE DIGJITAL. TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Tiranë- Qytet 1500 lekë Mirjeta Domi Rruga Ali Demi 16:00 674910486
A 13 / 07 / 2022 Botimet Polis AFTËSITË KROS(SOFT SKILLS) TË MËSUESIT PROFESIONIST Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Msc. Orgeta KAPO Rruga: "Marko Boçari"; Pallati: 83/1/1 - Tiranë 14:00 682236949
A 13 / 07 / 2022 Daran SHPK SI MUND TË PËRMIRËSOHET PËRGATITJA E MËSUESVE PËR T'IU PËRGJIGJUR OBJEKTIVAVE PËR ZHVILLIM TË QËNDRUESHËM. ""AXHENDA 2030 Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 1 Tiranë- Qytet 1200 Rigena Sema Përballë restorant Freskut rruga “Sotir Caci” Njësia Administrative nr 12, Tiranë 14:00 693490470
A 15 / 07 / 2022 LTC ALBANIA MODELE PËR MENAXHIMIN E KONFLIKTEVE. NDËRMJETËSIMI, NEGOCIMI DHE ZGJIDHJA E KONFIKTEVE. KLIMA Etika, komunikimi dhe pedagogjia 2 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Dr. Brunilda ZENELAGA Rruga: "Marko Boçari"; Pallati: 83/1/1 - Tiranë 17:00
A 15 / 07 / 2022 QENDRA PER TRAJNIM DHE MBESHTETJE SHKOLLORE "FAIK KONICA" EDUKIMI I AFTËSIVE PËR JETËN,ZBULIMI I POTENCIALIT TË NXËNËSVE DHE ORIENTIMI I TYRE DREJT KARRIERËS. ZHVILLIMI I QËNDRUESHËM. Etika, komunikimi dhe pedagogjia 2 Tiranë- Qytet 1500 lekë/ 1 kredit Marjana Sinani Rruga Ali Demi 16:00 674910486
A 18 / 07 / 2022 Botimet Polis EMERGJENCAT CIVILE DHE MBROJTJA NGA FATKEQESITË NATYRORE . Gjitheperfshirja 2 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Msc. Anjeza KOLAMI Rruga: "Marko Boçari"; Pallati: 83/1/1 - Tiranë 17:00 682236949
A 18 / 07 / 2022 Botimet Polis MIRËQENIA E NXËNËSVE ME NEVOJA TE VECANTA .E DREJTA PËR ARSIM E FËMIJËVE ME NEVOJA TË VECANTA ARSIMORE. Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Msc. Vilma AGO Rruga: "Marko Boçari"; Pallati: 83/1/1 - Tiranë 17:00 682236949
A 18 / 07 / 2022 QENDRA PER TRAJNIM DHE MBESHTETJE SHKOLLORE "FAIK KONICA" ETIKA DHE KOMUNIKIMI (KULTURË LEGJISLATIVE) Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1500 leke Alma Lama Rruga "Ali Demi" 16:00 674910486
A 20 / 07 / 2022 Daran SHPK SI MUND TË PËRMIRËSOHET PËRGATITJA E MËSUESVE PËR T'IU PËRGJIGJUR OBJEKTIVAVE PËR ZHVILLIM TË QËNDRUESHËM. ""AXHENDA 2030 Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 1 Tiranë- Qytet 1200 Rigena Sema Përballë restorant Freskut rruga “Sotir Caci” Njësia Administrative nr 12, Tiranë 14:00 693490470
A 25 / 07 / 2022 Botimet Polis SHKAKTARËT, PASOJAT DHE PARANDALIMI I BULLIZMIT . Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Msc. Vilma AGO Rruga: "Marko Boçari"; Pallati: 83/1/1 - Tiranë 14:00 682236949
A 25 / 07 / 2022 Botimet Polis HARTIMI I PLANIT INDIVIDUAL TË EDUKIMIT PEI PËR NXËNËSIT ME AK Gjitheperfshirja 2 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Ermioni Cekani Rruga: "Marko Boçari"; Pallati: 83/1/1 - Tiranë 11:00 682236949