Përzgjidh trajnimet sipas qytetit apo kategorisë...


Perzgjidhni nje nga fushat e kerkimit


... ose shiko disa nga trajnimet e ardhshme

 

Lista e trajnimeve

Apliko Data.Trajnimit Agjensia Moduli Kategoria Nr.Kredite Qyteti Tarifa Trajnuesi Adresa Ora Kontakt
A 03 / 12 / 2022 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT VLERËSIMI I BRENDSHËM I SHKOLLËS. VETËVLERËSIMI I DREJTUESIT, MËSUESIT DHE ORGANIZMAVE TË TJERË NË IA Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 1 Fier 1200 lekë/Krediti Irma Spaho Fier 10:00 695252625
A 03 / 12 / 2022 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT MENAXHIMI I MJEDISIT, MJETEVE DHE MATERIALEVE MËSIMORE DHE DIGJITALE (HAPËSIRAT, PAJISJET, PLATFORMAT MËSIMORE) TIK në mësimdhënie dhe nxënie 2 Tiranë- Qytet 1200 lekë/Krediti Vojsava Delilaj Rr. Muhamet Gjollesha 10:00 695252625
A 03 / 12 / 2022 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT METODAT E MËSIMDHËNIES DHE NXËNIES PËR NXËNËS ME NEVOJA TË VEÇANTA Gjitheperfshirja 2 Shkodër 1200 lekë/Krediti Migen Sulaj Rr. Muhamet Gjollesha 10:00 695252625
A 03 / 12 / 2022 Qendra per Arsim Demokratik AFTËSITË KROS (SOFT SKILLS) PUNA NË GRUP, AFTËSITË DREJTUESE, KOMUNIKIMI, ZGJIDHJA E PROBLEMEVE, MENDIMI KRITIK Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1500 leke Valentina Leka Tirane 10:00
A 03 / 12 / 2022 Universiteti i Tiranës Fakulteti i Shkencave Natyrës SHËNDETI PUBLIK, EDUKIMI SHËNDETËSOR: PANDEMITË, VAKSINAT KLASIKE DHE MODERNE (COVID 19) Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1000 Mirela Lika Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Bulevardi "Zogu I", Nr. 25/1 10:00 35542229590
A 03 / 12 / 2022 Universiteti i Tiranës Fakulteti i Shkencave Natyrës ZVILLIMI I KOMPETENCAVE BAZË NË SHKENCAT E NATYRËS SI MJET EFIKAS PËR TË MËSUARIT PRODUKTIV, KREATIV E LLOGJIK. Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1000 Anila Paparisto Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Bulevardi "Zogu I", Nr. 25/1 10:00 35542229590
A 03 / 12 / 2022 QENDRA PER TRAJNIM DHE MBESHTETJE SHKOLLORE "FAIK KONICA" ETIKA DHE KOMUNIKIMI (KULTURË LEGJISLATIVE) Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1500 leke Alma Lama Tirane,Rruga A.Demi 09.30 674910486
A 03 / 12 / 2022 Filara Education DISA RISI BASHKËKOHORE NË ZBATIM TË KURRIKULËS ME KOMPETENCA DHE GJITHËPËRFSHIRËSE NË LËNDËN ""EDUKIMIT FIZIK SPORTE DHE SHËNDET Planikimi I Kurrikulës 2 Berat 1500 Leke/1 kredit Majlinda Leka (Gonxhe) Rruga "Antipatrea" 10:00 0692939590
A 03 / 12 / 2022 Filara Education PROJEKTET KURRIKULARE LËNDORE DHE NDËRLËNDORE NË FUSHËN GJUHËT DHE KOMUNIKIMI. PROJEKTET KOMUNITARE Mësimdhënia dhe të nxënit 2 Berat 1500 Leke/1 kredit Marsela Neni Rruga "Antipatrea" 10:00 0692939590
A 03 / 12 / 2022 Filara Education MATJA E PROGRESIT TË NXËNËSVE PËRMES PARATESTIT E PASTESTIT Mësimdhënia dhe të nxënit 2 Berat 1500 Leke/1 kredit Elmira Gjonaj Rruga "Antipatrea" 10:00 0692939590
A 03 / 12 / 2022 BRIT'S CENTRE MËSIMDHËNIE E KOMBINUAR NËPËRMJET INTEGRIMIT TËË TEKNOLOGJISË TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Shkodër 1200L ENEJDA VELIAJ Online 9:00 694603342
A 03 / 12 / 2022 BRIT'S CENTRE KLIMA NË KLASË: MENAXHIMI I SJELLJEVE TË NDËRLIKUARA; MOTIVIMI E VETË-RREGULLIMI I SJELLJEVE TË NXËNËSVE HAP DREJT VETË-AKTUALIZIMIT Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Shkodër 1300L Vella Veliaj QKF Shkoder 8:00 694603342
A 03 / 12 / 2022 Eureka GJITHËPËRFSHIRJA DOMOSDOSHMËRI PËR BARAZI SHOQËRORE Gjitheperfshirja 2 Tiranë- Qytet 2000 Ylli Krakulli Online 10:00 684683665
A 03 / 12 / 2022 Junior Achievement of Albania ZBATIMI I PROGRAMIT TË EDUKIMIT EKONOMIK NË CIKLIN FILLOR (KLASA 1-5) Planikimi I Kurrikulës 1 Elbasan 0 Elda Lako Hotel''Real Scampis'' 09:30 0035542259108
A 03 / 12 / 2022 Eureka SHKOLLA QENDËR KOMUNITARE Gjitheperfshirja 2 Tiranë- Qytet 2000 Enida Lama Online 16:00 684683665
A 03 / 12 / 2022 Eureka KRIJIMI I SHKOLLËS QË MËSON Gjitheperfshirja 1 Has 1000 Evisa Kostrica Hotel “Liqeni” Has 09:00 684683665
A 03 / 12 / 2022 Eureka PËRDORIMI I PLATFORMËS ONLINE SI METODOLOGJI NË MËSIMDHËNIE TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Has 1000 Loanca Godroli Hotel “Liqeni” Has 09:00 684683665
A 03 / 12 / 2022 Eureka KRIJIMI I SHKOLLËS QË MËSON Gjitheperfshirja 1 Has 1000 Evisa Kostrica Hotel “Liqeni” Has 14:00 684683665
A 03 / 12 / 2022 Eureka KRIJIMI I SHKOLLËS QË MËSON Gjitheperfshirja 1 Has 1000 Loanca Godroli Hotel “Liqeni” Has 14:00 684683665
A 03 / 12 / 2022 Eureka PËRDORIMI I PLATFORMËS ONLINE SI METODOLOGJI NË MËSIMDHËNIE TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Has 1000 Loanca Godroli Hotel “Liqeni” Has 14:00 684683665
A 04 / 12 / 2022 Eureka KRIJIMI I SHKOLLËS QË MËSON Gjitheperfshirja 1 Kukës 1000 Evisa Kostrica Hotel Bar Amerika 09:00 684683665
A 04 / 12 / 2022 Eureka PËRDORIMI I PLATFORMËS ONLINE SI METODOLOGJI NË MËSIMDHËNIE TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Kukës 1000 Loanca Godroli Hotel Bar Amerika 09:00 684683665
A 04 / 12 / 2022 Eureka KRIJIMI I SHKOLLËS QË MËSON Gjitheperfshirja 1 Kukës 1000 Evisa Kostrica Hotel Bar Amerika 14:00 684683665
A 04 / 12 / 2022 Eureka PËRDORIMI I PLATFORMËS ONLINE SI METODOLOGJI NË MËSIMDHËNIE TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Kukës 1000 Loanca Godroli Hotel Bar Amerika 14:00 684683665
A 04 / 12 / 2022 LTC ALBANIA MËSIMDHËNIA E DEMOSTRUAR BAZUAR NË TEORITË E MËNDJES PËR NXËNËSIT ME AK Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Msc. Danjela BARUNI Rruga "Marko Boçari; Pallati 83/1/1 15:00 684374777
A 05 / 12 / 2022 LTC ALBANIA MIRËQËNIA FIZIKE, EMOCIONALE DHE PSIKO-SOCIALE E NXËNËSVE. BULLIZMI: STRATEGJI PËR MARDHËNIET E SHËNDETSHME Gjitheperfshirja 2 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Msc. Danjela BARUNI Rruga "Marko Boçari; Pallati 83/1/1 17:00 684374777
A 05 / 12 / 2022 Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV) PLATFORMAT E MËSIMIT ONLINE TIK në mësimdhënie dhe nxënie 2 Durrës 2000 leke Menada Petro Universiteti Durresit, Fakulteti Edukimit, Salla 503 dhe Online 14:30 0676895414
A 05 / 12 / 2022 Univers Network shpk KOMPETENCA DIGJITALE TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Tiranë- Qytet 1500 lek Zenel Sina UNIVERS NWTWORK Rruga "Mihal Grameno". P. 010/1. TIRANE 11.00 694528180
A 05 / 12 / 2022 Universiteti Barleti KARTA E PERFORMANCËS SË SHKOLLËS. Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 1 Tiranë- Qytet 1500 Mirela Karabina ONLINE 14.00 692083833
A 06 / 12 / 2022 Universiteti Barleti PLANI AFATMESËM I INSTITUCIONIT I SHKOLLËS Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 1 Tiranë- Qytet 1500 Robert Gjedia ONLINE 14.00 692083833
A 06 / 12 / 2022 Universiteti Gjirokastër "Eqerem Çabej" Strategjitë gjthëpërfshirëse në klasë (TEAVET) TEAVET 2 Gjirokastër 1 (një) kredit- 1 200 Lekë Mimoza Çarka Universiteti "Eqrem Çabej" Gjirokastër, LLL-Center 13 00 pm
A 06 / 12 / 2022 Universiteti Gjirokastër "Eqerem Çabej" Projektimi i të nxënit për të gjithë, format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit(TEAVET) TEAVET 2 Gjirokastër 1 (një) kredit- 1 200 Lekë Prof.asoc. Jaho Cana Universiteti "Eqrem Çabej" Gjirokastër, LLL-Center 13 00 pm
A 06 / 12 / 2022 LTC ALBANIA VLERËSIMI I NXËNËSIT.PROTOKOLLET DHE RUBRIKAT E VLERËSIMIT. Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Dr. Brunilda ZENELAGA Rruga "Marko Boçari; Pallati 83/1/1 17:00 684374777
A 06 / 12 / 2022 Universiteti Barleti ZHVILLIMI I AFTËSIVE PROFESIONALE TË MËSUESIT NDIHMËS NË SHKOLLË Etika, komunikimi dhe pedagogjia 2 Tiranë- Qytet 3000 Arbana ZHAPAJ ONLINE 14.00 692083833
A 06 / 12 / 2022 BRIT'S CENTRE PLANIFIKIMI I KURRIKULËS DHE MONITORIMI I PERFORMANCËS SË NXËNËSVE NËPËRMJET NJË PLATFORME TË DEDIKUAR TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Elbasan 1100L ENEJDA VELIAJ Online 17:00 694603342
A 06 / 12 / 2022 UNIVERSITETI I SPORTEVE TË TIRANËS METODOLOGJIA E SPORTEVE INDIVIDUALE(ATLETIKË+GJIMNASTIKË) Mësimdhënia dhe të nxënit 3 Tiranë- Qytet 3600 Dhimitraq Skenderi Universiteti i Sporteve Tirane , online Zoom 15,00 696427876
A 06 / 12 / 2022 BOTIMET POLIS MENAXHIMI I KONFLIKTEVE NË KLASË,KONCEPTE , TEKNIKA DHE PARIME PER MENAXHIMIN E KLASËS Etika, komunikimi dhe pedagogjia 2 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Prof.ass. Ledia KASHAHU Rruga "Marko Boçari"; Pallati 83/1/1 18:00 682237107
A 06 / 12 / 2022 Daran SHPK ZHVILLIMI I MENDIMIT KRITIK DHE KRIJUES NË ARSIMIN PARAUNIVERSITAR Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1500 Darina Minga Tiranë 15:00 693490470
A 07 / 12 / 2022 Daran SHPK ZHVILLIMI I PROJEKTEVE LËNDORE NË PLATFORMËN MËSIMORE E.TËINNING Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1500 Petrina Mataj (Blushi) Tiranë 15:00 693490470
A 07 / 12 / 2022 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT PLANIFIKIMI, ZBATIMI DHE MONITORIMI PËR PËMIRËSIMIN E SHKOLLËS. Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 1 Tiranë- Qytet 1200 lekë/Krediti Joni Heard Rr. Muhamet Gjollesha 14:00 695252625
A 07 / 12 / 2022 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT KREATIVITETI DHE INOVACIONI NË ARSIM. Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1200 lekë/Krediti Esmeralda Tasho Rr. Muhamet Gjollesha 17:00 695252625
A 07 / 12 / 2022 BOTIMET POLIS KOMPETENCAT KYCE, KOMPETENCAT LENDORE DHE REZULTATET E TË NXËNIT NË ARSIMIN PARASHKOLLOR Planikimi I Kurrikulës 2 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Dr. Ermioni CEKANI Rruga "Marko Boçari"; Pallati 83/1/1 17:00 682237107
A 07 / 12 / 2022 QENDRA PER TRAJNIM DHE MBESHTETJE SHKOLLORE "FAIK KONICA" MËSIMDHËNIA DHE NXËNIA INTERAKTIVE NË LËNDËT E SHKENCAVE NATYRORE (1-12) Mësimdhënia dhe të nxënit 2 Tiranë- Qytet 3000 leke Alma Lama Rr Ali Demi Tirane 16.00 674910486
A 07 / 12 / 2022 UNIVERSITETI I SPORTEVE TË TIRANËS Mësimdhënia dhe të nxënit bazuar në projekte (TEAVET) TEAVET 1 Tiranë- Qytet 1200 Keida Ushtelenca Universiteti i Sporteve Tirane , online Zoom 16.00 696427876
A 07 / 12 / 2022 Universiteti Barleti ZHVILLIMI I AFTËSIVE PROFESIONALE TË MËSUESIT NDIHMËS NË SHKOLLË Etika, komunikimi dhe pedagogjia 2 Tiranë- Qytet 3000 Arbana ZHAPAJ ONLINE 14.00 692083833
A 08 / 12 / 2022 Eureka KRIJIMI I SHKOLLËS QË MËSON Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1000 Evisa Kostrica Online 16:00 684683665
A 08 / 12 / 2022 Universiteti Barleti PLANI EDUKATIV DHE VEPRIMTARITË EKSTRAKURRIKULARE. Planikimi I Kurrikulës 1 Tiranë- Qytet 1500 Ilir Panda ONLINE 14.00 692083833
A 08 / 12 / 2022 LTC ALBANIA PROGRAMI PËR VLERËSIM NDËRKOMBËTAR TË NXËNËSVE (PISA) Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Dr. Brunilda ZENELAGA Rruga "Marko Boçari; Pallati 83/1/1 16:30 684374777
A 08 / 12 / 2022 Universiteti Gjirokastër "Eqerem Çabej" Media literacy and online comunication (TEAVET) TEAVET 1 Gjirokastër 1 (një) kredit- 1 200 Lekë Doc.Msc.Majlinda Bobrati Universiteti "Eqrem Çabej" Gjirokastër, LLL-Center 13 00 pm
A 09 / 12 / 2022 Qendra e trajnimeve ALBAS NDËRTIMI I AFTËSIVE TË TË LEXUARIT Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qark 1500 Dhurata Shehri Tirane 16.00 697070480
A 09 / 12 / 2022 LTC ALBANIA MËSIMDHËNIA BAZUAR NË PROJEKT DHE ZHVILLIMI I NJË PROJEKTI. Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Msc. Olta LUSHA Rruga "Marko Boçari; Pallati 83/1/1 15:00 684374777
A 09 / 12 / 2022 Universiteti i Tiranës Fakulteti i Shkencave Natyrës PLATFORMA ONLINE YONG PROGRAMMERS SPACE TIK në mësimdhënie dhe nxënie 2 Tiranë- Qytet 2000 Endri Xhina Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Bulevardi "Zogu I", Nr. 25/1 10:00 35542229590
A 09 / 12 / 2022 Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV) Qytetari aktive në shoqërinë globale (TEAVET) TEAVET 1 Durrës 1000 Rita Loloci UAMD 13.00 0676895414
A 09 / 12 / 2022 BRIT'S CENTRE ZHVILLIMI I MENDIMIT KRITIK, ZGJIDHJA E PROBLEMEVE NEPERMJET PROGRAMIMIT NË SCRATCH Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1100L ENEJDA VELIAJ Online 17:00 694603342
A 09 / 12 / 2022 Anna Education BASHKËPUNIMI MËSUES-NXËNËS-PRINDËR. Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1200 Blerina Lala Online 18:00 692435884
A 09 / 12 / 2022 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT BAZAT MËSIDHËNIES PËR ANGLISHTEN SI GJUHË E DYTË Planikimi I Kurrikulës 1 Tiranë- Qytet 1200 lekë/Krediti Rovena Vora Rr. Muhamet Gjollesha 14:00 695252625
A 09 / 12 / 2022 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT PËRDORIMI I TIK NË MËSIDHËNIE DHE NXËNIE TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Tiranë- Qytet 1200 lekë/Krediti Rexhep Rada Rr. Muhamet Gjollesha 17.00 695252625
A 09 / 12 / 2022 Daran SHPK RËNDESIA E LIGJËRIMIT LIBROR NË NDIHMË TË INSTITUCIONIT ARSIMOR Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1500 Engjellush Shtylla Tiranë 15:00 693490470
A 09 / 12 / 2022 Universiteti Barleti ARSIMI GJITHËPËRFSHIRËS,BASHKËJETESA PAQËSORE, MJEDISI ARSIMOR Gjitheperfshirja 2 Tiranë- Qytet 3000 Robert Gjedia ONLINE 14.00 692083833
A 09 / 12 / 2022 Eureka PUNA PEDAGOGJIKE PËR FËMIJËT ME AFTËSI TË KUFIZUARA Gjitheperfshirja 1 Lushnjë 1000 Ylli Krakulli Shkolla "Daka" 14:30 684683665
A 09 / 12 / 2022 Eureka PUNA PEDAGOGJIKE PËR FËMIJËT ME AFTËSI TË KUFIZUARA Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1000 Evisa Kostrica Online 16:00 684683665
A 09 / 12 / 2022 Botime Pegi SH.P.K HARTIMI I TESTEVE PËRMBLEDHËSE TË NXËNËSVE TË ARSIMIT BAZË, BAZUAR NË KOMPETENCA Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1300 Najada Hoxha Universiteti "Luarasi" 15:00 694007502
A 09 / 12 / 2022 Qendra ACT for SOCIETY KOMUNIKIMI POZITIV PËR ZGJIDHJE TOLERANTE TË PROBLEMEVE Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1000 Majlinda Hala Shkolla "Petro Nini Luarasi" 08:00
A 10 / 12 / 2022 Filara Education DISA RISI BASHKËKOHORE NË ZBATIM TË KURRIKULËS ME KOMPETENCA DHE GJITHËPËRFSHIRËSE NË LËNDËN ""EDUKIMIT FIZIK SPORTE DHE SHËNDET Planikimi I Kurrikulës 2 Elbasan 1500 Leke/1 kredit Majlinda Leka (Gonxhe) Rruga Qemal Stafa 10:00 0692939590
A 10 / 12 / 2022 Filara Education PROJEKTET KURRIKULARE LËNDORE DHE NDËRLËNDORE NË FUSHËN GJUHËT DHE KOMUNIKIMI. PROJEKTET KOMUNITARE Mësimdhënia dhe të nxënit 2 Elbasan 1500 Leke/1 kredit Marsela Neni Rruga Qemal Stafa 10:00 0692939590
A 10 / 12 / 2022 Filara Education MATJA E PROGRESIT TË NXËNËSVE PËRMES PARATESTIT E PASTESTIT Mësimdhënia dhe të nxënit 2 Elbasan 1500 Leke/1 kredit Elmira Gjonaj Rruga Qemal Stafa 10:00 0692939590
A 10 / 12 / 2022 Eureka PËRDORIMI I PLATFORMËS ONLINE SI METODOLOGJI NË MËSIMDHËNIE TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Tiranë- Qytet 1000 Loanca Godroli Online 10:00 684683665
A 10 / 12 / 2022 BOTIMET POLIS MENAXHIMI I KONFLIKTEVE NË KLASË,KONCEPTE , TEKNIKA DHE PARIME PER MENAXHIMIN E KLASËS Etika, komunikimi dhe pedagogjia 2 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Prof.ass. Ledia KASHAHU Rruga: "Marko Boçari"; Pallati: 83/1/1 - Tiranë 18:00 682237107
A 10 / 12 / 2022 Universiteti Barleti ZBATIMI I KURRIKULËS, METODOLOGJISE DHE VLERESIMIT NE ARSIMIN FILLLOR Mësimdhënia dhe të nxënit 2 Tiranë- Qytet 2000 Olta Murataj ONLINE 14.00 692083833
A 10 / 12 / 2022 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT KREATIVITETI DHE INOVACIONI NË ARSIM. Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1200 lekë/Krediti Esmeralda Tasho Rr. Muhamet Gjollesha 10:00 695252625
A 10 / 12 / 2022 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT VLERËSIMI I BRENDSHËM I SHKOLLËS. VETËVLERËSIMI I DREJTUESIT, MËSUESIT DHE ORGANIZMAVE TË TJERË NË IA Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 1 Shkodër 1200 lekë/Krediti Irma Spaho Shkodër 10:00 695252625
A 10 / 12 / 2022 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT METODAT E MËSIMDHËNIES DHE NXËNIES PËR NXËNËS ME NEVOJA TË VEÇANTA Gjitheperfshirja 2 Tiranë- Qytet 1200 lekë/Krediti Migen Sulaj Rr. Muhamet Gjollesha 10:00 695252625
A 10 / 12 / 2022 Qendra Burimore e Mjedisit ne Shqipëri (REC ALBANIA) EDUKIMI PËR ZHVILLIM TË QËNDRUESHËM Gjitheperfshirja 1 Lezhë 500 Mihallaq Qirjo Jolly Hotel, Shetitorja Gjergj Fishta 10,00
A 10 / 12 / 2022 Qendra per Arsim Demokratik VLERËSIMI PËR TË NXËNË DHE VLERËSIMI I TË NXËNIT. Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1500 leke Adrola Kanakciu Tirane 10:00
A 10 / 12 / 2022 QENDRA PER TRAJNIM DHE MBESHTETJE SHKOLLORE "FAIK KONICA" METODOLOGJI E PUNËS DIDAKTIKE ME NXËNËS ME VËSHTIRËSI NË TË NËNË Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1500 leke Lediona Asabella Pata Rr Ali Demi Tirane 09.30 674910486
A 10 / 12 / 2022 Universiteti i Tiranës Fakulteti i Shkencave Natyrës METODA TË NDRYSHME TË TRAJTIMIT TË KONCEPTEVE DHE TEKNIKA TË HARTIMIT TESTEVE NË FIZIKË Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1000 Polikron Dhoqina Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Bulevardi "Zogu I", Nr. 25/1 10:00 35542229590
A 11 / 12 / 2022 LTC ALBANIA MODELE PËR MENAXHIMIN E KONFLIKTEVE. NDËRMJETËSIMI, NEGOCIMI DHE ZGJIDHJA E KONFIKTEVE. KLIMA Etika, komunikimi dhe pedagogjia 2 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Dr. Brunilda ZENELAGA Rruga "Marko Boçari; Pallati 83/1/1 15:00 684374777
A 11 / 12 / 2022 Universiteti Barleti ARSIMI GJITHËPËRFSHIRËS,BASHKËJETESA PAQËSORE, MJEDISI ARSIMOR Gjitheperfshirja 2 Tiranë- Qytet 3000 Adriana Qafa ONLINE 14.00 692083833
A 11 / 12 / 2022 QENDRA PER TRAJNIM DHE MBESHTETJE SHKOLLORE "FAIK KONICA" EDUKIMI I AFTËSIVE PËR JETËN,ZBULIMI I POTENCIALIT TË NXËNËSVE DHE ORIENTIMI I TYRE DREJT KARRIERËS. ZHVILLIMI I QËNDRUESHËM. Etika, komunikimi dhe pedagogjia 2 Tepelenë 3000 leke Eni Pema Tepelene 09.30 674910486
A 12 / 12 / 2022 Universiteti Barleti KARAKTERISTIKAT E VEÇANTA TË ZHVILLIMIT TË FËMIJVE 3-11 VJEÇ DHE I PARAADOLESHENTËVE 11-18 VJEÇ. Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1500 Arbana ZHAPAJ ONLINE 14.00 692083833
A 12 / 12 / 2022 BRIT'S CENTRE MËSIMDHËNIE E KOMBINUAR NËPËRMJET INTEGRIMIT TËË TEKNOLOGJISË TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Tiranë- Qytet 1100L ENEJDA VELIAJ Online 17:00 694603342
A 12 / 12 / 2022 LTC ALBANIA MENAXHIMI I SITUATAVE TË FATKEQËSIVE NATYRORE DHE EMERGJENCAVE Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Msc. Matilda VORA Rruga "Marko Boçari; Pallati 83/1/1 15:00 684374777
A 12 / 12 / 2022 LTC ALBANIA ZHVILLIMI I QËNDRUESHËM NË SHQIPËRI KALON PËRMES EDUKIMIT FIOZOFIK SI DHE EDUKIMI ME LIRINË NË SISTEMIN PARAUNNIVERSITAR Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Prof.ass. Majlinda KETA Rruga "Marko Boçari; Pallati 83/1/1 17:00 684374777
A 12 / 12 / 2022 BOTIMET POLIS INTEGRIMI NDËRLËNDOR MES GJUHËS SHQIPE DHE LËNDËVE TË TJERA NË PROCESIN E TË NXËNIT, BAZUAR NË KOMPETENCA SI DHE METODA DHE TEKNIKA MËSIMORE EFIKASE NË LËNDËN E GJUHËS SHQIPE DHE LETËRSISË Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Dr. Dedë QOKAJ Rruga "Marko Boçari"; Pallati 83/1/1 11:00 682237107
A 12 / 12 / 2022 Daran SHPK RËNDESIA E LIGJËRIMIT LIBROR NË NDIHMË TË INSTITUCIONIT ARSIMOR Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1500 Anila Shorri Tiranë 15:00 693490470
A 13 / 12 / 2022 Daran SHPK ZHVILLIMI I MENDIMIT KRITIK DHE KRIJUES NË ARSIMIN PARAUNIVERSITAR Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1500 Darina Minga Tiranë 15:00 693490470
A 13 / 12 / 2022 LTC ALBANIA TË KUPTUARIT E GJËNDJES PRIKO-SOCIALE TË FËMIJËS PËRMES VIZATIMEVE. Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Prof.ass. Aida GOGA Rruga "Marko Boçari; Pallati 83/1/1 17:00 684374777
A 13 / 12 / 2022 BRIT'S CENTRE IMPLEENTIMI I MËSIMIT DHE NJOHURIVE BAZË NËPËRMJET NJË PROJEKTI LËNDOR Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1300L Petrina Mataj Rr S Frasheri k2, Tirane ,ish Ekspozita 15;00 694603342
A 14 / 12 / 2022 BOTIMET POLIS METODAT E MËSIMDHËNIES, TEKNIKAT DHE MJETE NË FUNKSION TË MËSIMDHËNIESA NË ARSIMIN PARASHKOLLOR Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Dr. Etleva HAXHIHYSENI Rruga "Marko Boçari"; Pallati 83/1/1 17:00 682237107
A 14 / 12 / 2022 BOTIMET POLIS ARSIMI GJITHPËRFSHIRËS NË TË GJITHA NIVELET E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Msc. Ermelinda HOXHALLI Rruga "Marko Boçari"; Pallati 83/1/1 14:00 682237107
A 14 / 12 / 2022 Junior Achievement of Albania EKONOMIA/ KONCEPTE THEMELORE EKONOMIKE DHE TË SIPËRMARRJES Planikimi I Kurrikulës 1 Tiranë- Qytet 0 Ermira Qosja Hotel "Mondial, Rr."Muhamet Gjollesha", Tirane 13.30 0035542259108
A 14 / 12 / 2022 Daran SHPK ZHVILLIMI I PROJEKTEVE LËNDORE NË PLATFORMËN MËSIMORE E.TËINNING Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1500 Petrina Mataj (Blushi) Tiranë 15:00 693490470
A 14 / 12 / 2022 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT MENAXHIMI I MJEDISIT, MJETEVE DHE MATERIALEVE MËSIMORE DHE DIGJITALE (HAPËSIRAT, PAJISJET, PLATFORMAT MËSIMORE) TIK në mësimdhënie dhe nxënie 2 Tiranë- Qytet 1200 lekë/Krediti Vojsava Delilaj Rr. Muhamet Gjollesha 14:00 695252625
A 14 / 12 / 2022 Universiteti Barleti ZHVILLIMI I AFTËSIVE PROFESIONALE TË MËSUESIT NDIHMËS NË SHKOLLË Etika, komunikimi dhe pedagogjia 2 Tiranë- Qytet 3000 Ilir Panda ONLINE 14.00 692083833
A 15 / 12 / 2022 Universiteti Barleti PLANI AFATMESËM I INSTITUCIONIT I SHKOLLËS Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 1 Tiranë- Qytet 1500 Olta Murataj ONLINE 14.00 692083833
A 15 / 12 / 2022 Univers Network shpk ZHVILLIMI I TË MENDUARIT KRIJUES NËPËRMJET FORMIMIT GJUHËSOR Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1500 lek Helena Mukli (Grillo) "UNIVERS NWTWORK" Rruga "Mihal Grameno. P.010/1. TIRANE 15.00 694528180
A 15 / 12 / 2022 Daran SHPK ZHVILLIMI I MENDIMIT KRITIK DHE KRIJUES NË ARSIMIN PARAUNIVERSITAR Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1500 Suela Haxhiraj Tiranë 15:00 693490470
A 15 / 12 / 2022 Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV) EDUKIMI NDËRKULOR DHE TRAJTIMI I BARABARTË I NXËNËSVE . PARANDALIMI DHE MENAXHIMI I FENOMENIT TË BULLIZMIT NË INSTITUCIONET ARSMORE Gjitheperfshirja 1 Durrës 1000 Rita Loloci UAMD 13.30 0676895414
A 15 / 12 / 2022 Universiteti Gjirokastër "Eqerem Çabej" Menaxhimi i klasës(TEAVET) TEAVET 1 Gjirokastër 1 (një) kredit- 1 200 Lekë Doc. Harallamb Margariti Universiteti "Eqrem Çabej" Gjirokastër, LLL-Center 13 00 pm
A 15 / 12 / 2022 Universiteti Gjirokastër "Eqerem Çabej" KOMUNIKIMI ME NXËNËSIT, PRINDËRIT, KOLEGËT 1 Gjirokastër 1 (një) kredit- 1 200 Lekë Msc. Mirela Koça Universiteti "Eqrem Çabej" Gjirokastër, LLL-Center 13 00 pm
A 16 / 12 / 2022 Qendra e trajnimeve ALBAS PËRFSHIRJA E METODAVE DHE TEKNIKAVE TË REJA TË MËSIMDHËNIES NË MËSIMIN NË PREZENCË DHE ATË ONLINE Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1500 Mimoza Matraxhiu Tirane 16.00 697070480
A 16 / 12 / 2022 Qendra e trajnimeve ALBAS MENDIMI KRITIK DHE KRIJUES:AFTËSITË E ZGJIDHJES SË PROBLEMEVE Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1500 Gentiana Koçi Tirane 16.00 697070480
A 16 / 12 / 2022 Universiteti i Tiranes, Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë Departamenti i Gjeografisë METODAT E MËSIMDHËNIES DHE EDUKIMIT MBI RREZIQET ""NATYRORE"" DHE TË EDUKIMIT MJEDISOR DHE NXITJES SË AKTIVIZIMIT QYTETAR TË NXËNËSVE Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1000 Romeo Hanxhari Fakulteti i Historise dhe i Filologjise 13:00 355422369987
A 16 / 12 / 2022 Universiteti i Tiranes, Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë Departamenti i Gjeografisë TEKNIKAT E VLERËSIMIT TË NXËNËSVE NË KLASË Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1000 Albana Kosovrasti Fakulteti i Historise dhe i Filologjise 13:00 355422369987
A 16 / 12 / 2022 Daran SHPK RËNDESIA E LIGJËRIMIT LIBROR NË NDIHMË TË INSTITUCIONIT ARSIMOR Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1500 Engjellush Shtylla Tiranë 15:00 693490470
A 16 / 12 / 2022 Daran SHPK SI MUND TË PËRMIRËSOHET PËRGATITJA E MËSUESVE PËR T'IU PËRGJIGJUR OBJEKTIVAVE PËR ZHVILLIM TË QËNDRUESHËM. ""AXHENDA 2030 Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 1 Tiranë- Qytet 1500 Rigena Sema Tiranë 14:00 693490470
A 16 / 12 / 2022 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT PLANIFIKIMI, ZBATIMI DHE MONITORIMI PËR PËMIRËSIMIN E SHKOLLËS. Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 1 Tiranë- Qytet 1200 lekë/Krediti Joni Heard Rr. Muhamet Gjollesha 14:00 695252625
A 16 / 12 / 2022 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT BAZAT MËSIDHËNIES PËR ANGLISHTEN SI GJUHË E DYTË Planikimi I Kurrikulës 1 Tiranë- Qytet 1200 lekë/Krediti Rovena Vora Rr. Muhamet Gjollesha 17:00 695252625
A 16 / 12 / 2022 Universiteti Barleti KARTA E PERFORMANCËS SË SHKOLLËS. Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 1 Tiranë- Qytet 1500 Ilir Panda ONLINE 14.00 692083833
A 17 / 12 / 2022 BRIT'S CENTRE INTELIGJENCA EMOCIONALE PËR BASHKËPUNIM DHE INOVACION Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qark 1200L Vella Veliaj QKF Kamez 9:00 694603342
A 17 / 12 / 2022 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT PËRMIRËSIMI I KOMUNIKIMIT NDËRPERSONAL NË KLASË-TRAJNIM EKSPERIENCAL DHE EKSPERIMENTAL. Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Shkodër 1200 lekë/Krediti Adem Tamo Shkodër 10:00 695252625
A 17 / 12 / 2022 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT METODAT E MËSIMDHËNIES DHE NXËNIES PËR NXËNËS ME NEVOJA TË VEÇANTA Gjitheperfshirja 2 Tiranë- Qytet 1200 lekë/Krediti Migen Sulaj Rr. Muhamet Gjollesha 10:00 695252625
A 17 / 12 / 2022 BRIT'S CENTRE MËSIMDHËNIE E KOMBINUAR NËPËRMJET INTEGRIMIT TËË TEKNOLOGJISË TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Kurbin 1200L ENEJDA VELIAJ QKF, LAC 9:00 694603342
A 17 / 12 / 2022 QENDRA PER TRAJNIM DHE MBESHTETJE SHKOLLORE "FAIK KONICA" EDUKIMI I AFTËSIVE PËR JETËN,ZBULIMI I POTENCIALIT TË NXËNËSVE DHE ORIENTIMI I TYRE DREJT KARRIERËS. ZHVILLIMI I QËNDRUESHËM. Etika, komunikimi dhe pedagogjia 2 Tiranë- Qytet 3000 leke Marjana Sinani Rruga ''Ali Demi'' 09:30 674910486
A 17 / 12 / 2022 Qendra per Arsim Demokratik PARAGRAFËT DHE ESEJA PESËPARAGRAFËSHE. Planikimi I Kurrikulës 1 Tiranë- Qytet 1500 leke Bardhyl Musai Tirane 10:00
A 18 / 12 / 2022 Universiteti Barleti PLANI AFATMESËM I INSTITUCIONIT I SHKOLLËS Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 1 Tiranë- Qytet 1500 Flutura Sheshi ONLINE 14.00 692083833
A 19 / 12 / 2022 LTC ALBANIA PARTNERITETI SHKOLLË-FAMILJE-KOMUNITET Gjitheperfshirja 2 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Prof. ass. Ledia KASHAHU Rruga "Marko Boçari; Pallati 83/1/1 17:00 684374777
A 19 / 12 / 2022 BOTIMET POLIS VLERËSIMI I KOMPETENCAVE TË MËSUESËVE GJATË MËSIMDHËNIES Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 2 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Prof.ass. Ledia KASHAHU Rruga "Marko Boçari"; Pallati 83/1/1 18:00 682237107
A 19 / 12 / 2022 BOTIMET POLIS HARTIMI I PLANIT INDIVIDUAL TË EDUKIMIT PEI PËR NXËNËSIT ME AK Gjitheperfshirja 2 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Dr. Ermioni CEKANI Rruga "Marko Boçari"; Pallati 83/1/1 17:00 682237107
A 19 / 12 / 2022 BOTIMET POLIS VLERËSIMI I NXËNËSVE NË ARSIMIN FILLOR Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Msc. Anila LONDO Rruga "Marko Boçari"; Pallati 83/1/1 17:00 682237107
A 19 / 12 / 2022 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja HARTIMI DHE REALIZIMI I NJË PROJEKTI NË MËSIMDHËNIEN NË KLASË DHE NË DISTANCË Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qark 1000 DR. ELONA TORO FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 672886901
A 19 / 12 / 2022 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja TEKNIKAT E TË PYETURIT DHE DISKUTIMI Mësimdhënia dhe të nxënit 2 Tiranë- Qytet 2000 PROF. DR. ELIDA TABAKU FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 672886901
A 19 / 12 / 2022 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja PËRDORIMI I PLATFORMËS VIRTUALE NË MËSIMDHËNIE (CLASSROOM, ZOOM, BLOGER) DHE MICRO-BIT TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Tiranë- Qytet 1000 DR. OGERTA STROKA (KORUTI) FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 672886901
A 20 / 12 / 2022 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja MËSIMI DHE VLERËSIMI I NXËNËSVE NËPËRMJET APLIKACIONEVE KAHOOT, MENTIMETER, QUIZLET TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Tiranë- Qytet 1000 DR. OGERTA STROKA (KORUTI) FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 672886901
A 20 / 12 / 2022 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja MËSIMDHËNIA DHE TË NXËNIT BAZUAR NË KOMPETENCA DHE PLANIFIKIMI I VEPRIMTARIVE MËSIMORE SIPAS NEVOJAVE TË VEÇANTA DHE NIVELEVE TË NDRYSHME MËSIMORE. Gjitheperfshirja 3 Tiranë- Qytet 3000 PROF. DR. ELIDA TABAKU FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 672886901
A 20 / 12 / 2022 BOTIMET POLIS NDIKIMI DHE RËNDËSIA E PËRDORIMIT TË TIK NË ORËN E MËSIMIT 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Dr. Loreta MAMANI Rruga "Marko Boçari"; Pallati 83/1/1 17:00 682237107
A 20 / 12 / 2022 Universiteti i Tiranes, Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë Departamenti i Gjeografisë TË NXËNIT ME BAZË PROJEKTI NË LËNDËN E GJEOGRAFISË Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1000 Jostina Dhimitri Fakulteti i Historise dhe i Filologjise 13:00 355422369987
A 20 / 12 / 2022 LTC ALBANIA PUNA NË GRUP, CAKTIMI I ROLEVE DHE TË NXËNËT BASHKËVEPRUES. Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Dr. Brunilda ZENELAGA Rruga "Marko Boçari; Pallati 83/1/1 15:00 684374777
A 20 / 12 / 2022 Universiteti Barleti PLANI EDUKATIV DHE VEPRIMTARITË EKSTRAKURRIKULARE. Planikimi I Kurrikulës 1 Tiranë- Qytet 1500 Mirela Karabina ONLINE 14.00 692083833
A 21 / 12 / 2022 Universiteti i Tiranes, Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë Departamenti i Gjeografisë TRAJTIMI NË KURRIKULËN E GJEOGRAFISË TË NDRYSHIMEVE PLANETARE NGA ZHVENDOSJA E PLLAKAVE TEKTONIKE Planikimi I Kurrikulës 1 Tiranë- Qytet 1000 Romeo Hanxhari Fakulteti i Historise dhe i Filologjise 13:00 355422369987
A 21 / 12 / 2022 Universiteti i Tiranes, Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë Departamenti i Gjeografisë KONCEPTET E REJA PËR ZHVILLIMET E POPULLSISË DHE TEMATIKAT SOCIALE Planikimi I Kurrikulës 1 Tiranë- Qytet 1000 Sokol Axhemi Fakulteti i Historise dhe i Filologjise 13:00 355422369987
A 21 / 12 / 2022 LTC ALBANIA MË SHUMË PËR MEDIA LITERAY DHE MIRËQËNIËN MENDORE TË FËMIJËVE TANË Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Prof.ass. Majlinda KETA Rruga "Marko Boçari; Pallati 83/1/1 17:00 684374777
A 21 / 12 / 2022 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT PROJEKTET KURRIKULARE DHE EKSTRAKURRIKULARE Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1200 lekë/Krediti Viktor Gjini Rr. Muhamet Gjollesha 17:00 695252625
A 21 / 12 / 2022 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT VLERËSIMI I BRENDSHËM I SHKOLLËS. VETËVLERËSIMI I DREJTUESIT, MËSUESIT DHE ORGANIZMAVE TË TJERË NË IA Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 1 Tiranë- Qytet 1200 lekë/Krediti Irma Spaho Rr. Muhamet Gjollesha 14:00 695252625
A 22 / 12 / 2022 BOTIMET POLIS ROLI I PSIKOLOGUT DHE PUNONJESIT SOCIAL NË SHKOLLË (SHËRBIMI PSIKO-SOCIAL NË SHKOLLË ) Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Msc. Eranda BEGO Rruga "Marko Boçari"; Pallati 83/1/1 17:00 682237107
A 22 / 12 / 2022 Universiteti Barleti ARSIMI GJITHËPËRFSHIRËS,BASHKËJETESA PAQËSORE, MJEDISI ARSIMOR Gjitheperfshirja 2 Tiranë- Qytet 3000 Flutura Sheshi ONLINE 14.00 692083833
A 23 / 12 / 2022 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja PËRKRAHJA E DIVERSITETIT Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1000 PROF. DR. ESMERALDA KROMIDHA FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 672886901
A 23 / 12 / 2022 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT KREATIVITETI DHE INOVACIONI NË ARSIM. Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1200 lek/krediti Esmeralda Tasho Rr. Muhamet Gjolesha, god.78/1 14.00 695252625
A 23 / 12 / 2022 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT SIGURIA KIBERNETIKE DHE SIGURIA E NXËNËSVE NË INTERNET TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Tiranë- Qytet 1200 lek/krediti Xhorxhi Helmi Rr. Muhamet Gjolesha, god.78/1 17.00 695252625
A 23 / 12 / 2022 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja PËRDORIMI I PLATFORMËS VIRTUALE NË MËSIMDHËNIE (TEAM, OFFICE 365) TIK në mësimdhënie dhe nxënie 2 Tiranë- Qytet 2000 DR. OGERTA STROKA (KORUTI) FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 672886901
A 23 / 12 / 2022 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja TESTIMI DHE VLERËSIMI I TË NXËNIT SI DHE NXITJA E AUTONOMISË SË NXËNËSIT BAZUAR NË PORTOFOLIN PEGJH Mësimdhënia dhe të nxënit 3 Tiranë- Qytet 3000 PROF. DR. ANDROMAQI HALOÇI FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 672886901
A 23 / 12 / 2022 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja MENAXHIMI I KLASËS DHE I KONFLIKTEVE,MIRËQËNIA E NXËNËSVE NË KLASË. Etika, komunikimi dhe pedagogjia 2 Tiranë- Qytet 2000 DR. LEONORA XHORI FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 672886901
A 23 / 12 / 2022 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja INTEGRIMI I KONCEPTEVE TË BARAZISË GJINORE NË MËSIMDHËNIE Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1000 DR. ELONA TORO FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 672886901
A 24 / 12 / 2022 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT PLANIFIKIMI, ZBATIMI DHE MONITORIMI PËR PËMIRËSIMIN E SHKOLLËS. Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 1 Tiranë- Qytet 1200 lek/krediti Joni Heard Rr. Muhamet Gjolesha, god.78/1 10.00 695252625
A 24 / 12 / 2022 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT MENAXHIMI I MJEDISIT, MJETEVE DHE MATERIALEVE MËSIMORE DHE DIGJITALE (HAPËSIRAT, PAJISJET, PLATFORMAT MËSIMORE) TIK në mësimdhënie dhe nxënie 2 Shkodër 2400 leke Vojsava Delilaj Qendra Kol Pingu 10.00 695252625
A 28 / 12 / 2022 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT PROJEKTET KURRIKULARE DHE EKSTRAKURRIKULARE Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1200 lek/krediti Viktor Gjini Rr. Muhamet Gjolesha, god.78/1 17.00 695252625
A 28 / 12 / 2022 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT PËRDORIMI I TIK NË MËSIDHËNIE DHE NXËNIE TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Tiranë- Qytet 1200 lek/krediti Rexhep Rada Rr. Muhamet Gjolesha, god.78/1 14.00 695252625
A 13 / 01 / 2023 Universiteti i Tiranës Fakulteti i Shkencave Natyrës SHKENCA E MJEDISIT DHE EDUKIMI MJEDISOR Etika, komunikimi dhe pedagogjia 2 Tiranë- Qytet 2000 Mihallaq Qirjo Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Bulevardi "Zogu I", Nr. 25/1 10:00 35542229590
A 13 / 01 / 2023 Universiteti i Tiranës Fakulteti i Shkencave Natyrës METODA TË NDRYSHME TË TRAJTIMIT TË KONCEPTEVE DHE TEKNIKA TË HARTIMIT TESTEVE NË FIZIKË Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1000 Polikron Dhoqina Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Bulevardi "Zogu I", Nr. 25/1 10:00 35542229590
A 13 / 01 / 2023 Qendra e trajnimeve ALBAS TEKNIKAT E PYETJEVE DHE DISKUTIMIT Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1500 Ermira Ymeraj Tirane 16.00 697070480
A 20 / 01 / 2023 Qendra e trajnimeve ALBAS PËRGATITJA E NXËNËSVE PËR TESTIMIN E GJUHËS SHQIPE DHE TË LETËRSISË NË MATURËN SHTETËRORE Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1500 Dhurata Shehri Tirane 16.00 697070480
A 23 / 01 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja PËRDORIMI I PLATFORMËS VIRTUALE NË MËSIMDHËNIE (CLASSROOM, ZOOM, BLOGER) DHE MICRO-BIT TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Tiranë- Qytet 1000 DR. OGERTA STROKA (KORUTI) FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 672886901
A 23 / 01 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja TEKNIKAT E TË PYETURIT DHE DISKUTIMI Mësimdhënia dhe të nxënit 2 Tiranë- Qytet 2000 PROF. DR. ELIDA TABAKU FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 672886901
A 23 / 01 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja HARTIMI DHE REALIZIMI I NJË PROJEKTI NË MËSIMDHËNIEN NË KLASË DHE NË DISTANCË Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1000 DR. ELONA TORO FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 672886901
A 24 / 01 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja MËSIMDHËNIA DHE TË NXËNIT BAZUAR NË KOMPETENCA DHE PLANIFIKIMI I VEPRIMTARIVE MËSIMORE SIPAS NEVOJAVE TË VEÇANTA DHE NIVELEVE TË NDRYSHME MËSIMORE. Gjitheperfshirja 3 Tiranë- Qytet 3000 PROF. DR. ELIDA TABAKU FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 672886901
A 24 / 01 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja MËSIMI DHE VLERËSIMI I NXËNËSVE NËPËRMJET APLIKACIONEVE KAHOOT, MENTIMETER, QUIZLET TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Tiranë- Qytet 1000 DR. OGERTA STROKA (KORUTI) FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 672886901
A 27 / 01 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja TESTIMI DHE VLERËSIMI I TË NXËNIT SI DHE NXITJA E AUTONOMISË SË NXËNËSIT BAZUAR NË PORTOFOLIN PEGJH Mësimdhënia dhe të nxënit 3 Tiranë- Qytet 3000 PROF. DR. ANDROMAQI HALOÇI FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 672886901
A 27 / 01 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja PËRDORIMI I PLATFORMËS VIRTUALE NË MËSIMDHËNIE (TEAM, OFFICE 365) TIK në mësimdhënie dhe nxënie 2 Tiranë- Qytet 2000 DR. OGERTA STROKA (KORUTI) FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 672886901
A 27 / 01 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja INTEGRIMI I KONCEPTEVE TË BARAZISË GJINORE NË MËSIMDHËNIE Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1000 DR. ELONA TORO FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 672886901
A 27 / 01 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja MENAXHIMI I KLASËS DHE I KONFLIKTEVE,MIRËQËNIA E NXËNËSVE NË KLASË. Etika, komunikimi dhe pedagogjia 2 Tiranë- Qytet 2000 DR. LEONORA XHORI FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 672886901
A 27 / 01 / 2023 Qendra e trajnimeve ALBAS MENAXHIMI I SJELLJES DHE ZGJIDHJA E KONFLIKTEVE NË KLASË Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1500 Denata Toçe Tirane 16.00 697070480
A 27 / 01 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja PËRKRAHJA E DIVERSITETIT Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1000 PROF. DR. ESMERALDA KROMIDHA FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 672886901
A 04 / 02 / 2023 Universiteti i Tiranës Fakulteti i Shkencave Natyrës METODA TË TRAJTIMIT TË KONCEPTEVE ALGJEBRIKE DHE TEKNIKA TË HARTIMIT TË TESTEVE MBI TO. Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1000 Artur Baxhaku Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Bulevardi "Zogu I", Nr. 25/1 9:00 35542229590
A 04 / 02 / 2023 Universiteti i Tiranës Fakulteti i Shkencave Natyrës METODA TË TRAJTIMIT TË KONCEPTEVE GJEOMETRIKE DHE TEKNIKA TË HARTIMIT TË TESTEVE MBI TO Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1000 Eriola Sila Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Bulevardi "Zogu I", Nr. 25/1 12:00 35542229590
A 11 / 02 / 2023 Universiteti i Tiranës Fakulteti i Shkencave Natyrës NJOHJA E ROLIT TË MIKROORGANIZMAVE NË JETËN E NJERIUT SI NJË ASPEKT SHUMË I RËNDËSISHËM PËR AFTËSIMIN E NXËNËSVE PËR JETËN Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1000 Etleva Hamzaraj Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Bulevardi "Zogu I", Nr. 25/1 10:00 35542229590
A 20 / 02 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja HARTIMI DHE REALIZIMI I NJË PROJEKTI NË MËSIMDHËNIEN NË KLASË DHE NË DISTANCË Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1000 DR. ELONA TORO FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 672886901
A 20 / 02 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja TEKNIKAT E TË PYETURIT DHE DISKUTIMI Mësimdhënia dhe të nxënit 2 Tiranë- Qytet 2000 PROF. DR. ELIDA TABAKU FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 672886901
A 20 / 02 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja PËRDORIMI I PLATFORMËS VIRTUALE NË MËSIMDHËNIE (CLASSROOM, ZOOM, BLOGER) DHE MICRO-BIT TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Tiranë- Qytet 1000 L DR. OGERTA STROKA (KORUTI) FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 672886901
A 21 / 02 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja MËSIMI DHE VLERËSIMI I NXËNËSVE NËPËRMJET APLIKACIONEVE KAHOOT, MENTIMETER, QUIZLET TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Tiranë- Qytet 1000 DR. OGERTA STROKA (KORUTI) FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 672886901
A 21 / 02 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja MËSIMDHËNIA DHE TË NXËNIT BAZUAR NË KOMPETENCA DHE PLANIFIKIMI I VEPRIMTARIVE MËSIMORE SIPAS NEVOJAVE TË VEÇANTA DHE NIVELEVE TË NDRYSHME MËSIMORE. Gjitheperfshirja 3 Tiranë- Qytet 3000 PROF. DR. ELIDA TABAKU FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 672886901
A 24 / 02 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja PËRDORIMI I PLATFORMËS VIRTUALE NË MËSIMDHËNIE (TEAM, OFFICE 365) TIK në mësimdhënie dhe nxënie 2 Tiranë- Qytet 2000 DR. OGERTA STROKA (KORUTI) FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 672886901
A 24 / 02 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja TESTIMI DHE VLERËSIMI I TË NXËNIT SI DHE NXITJA E AUTONOMISË SË NXËNËSIT BAZUAR NË PORTOFOLIN PEGJH Mësimdhënia dhe të nxënit 3 Tiranë- Qytet 3000 PROF. DR. ANDROMAQI HALOÇI FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 672886901
A 24 / 02 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja MENAXHIMI I KLASËS DHE I KONFLIKTEVE,MIRËQËNIA E NXËNËSVE NË KLASË. Etika, komunikimi dhe pedagogjia 2 Tiranë- Qytet 2000 DR. LEONORA XHORI FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 672886901
A 24 / 02 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja INTEGRIMI I KONCEPTEVE TË BARAZISË GJINORE NË MËSIMDHËNIE Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1000 DR. ELONA TORO FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 672886901
A 24 / 02 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja PËRKRAHJA E DIVERSITETIT Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1000 PROF. DR. ESMERALDA KROMIDHA FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 672886901
A 20 / 03 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja PËRDORIMI I PLATFORMËS VIRTUALE NË MËSIMDHËNIE (CLASSROOM, ZOOM, BLOGER) DHE MICRO-BIT TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Tiranë- Qytet 1000 L DR. OGERTA STROKA (KORUTI) FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 672886901
A 20 / 03 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja TEKNIKAT E TË PYETURIT DHE DISKUTIMI Mësimdhënia dhe të nxënit 2 Tiranë- Qytet 2000 PROF. DR. ELIDA TABAKU FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 672886901
A 20 / 03 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja HARTIMI DHE REALIZIMI I NJË PROJEKTI NË MËSIMDHËNIEN NË KLASË DHE NË DISTANCË Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1000 DR. ELONA TORO FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 672886901
A 21 / 03 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja MËSIMDHËNIA DHE TË NXËNIT BAZUAR NË KOMPETENCA DHE PLANIFIKIMI I VEPRIMTARIVE MËSIMORE SIPAS NEVOJAVE TË VEÇANTA DHE NIVELEVE TË NDRYSHME MËSIMORE. Gjitheperfshirja 3 Tiranë- Qytet 3000 PROF. DR. ELIDA TABAKU FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 672886901
A 21 / 03 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja MËSIMI DHE VLERËSIMI I NXËNËSVE NËPËRMJET APLIKACIONEVE KAHOOT, MENTIMETER, QUIZLET TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Tiranë- Qytet 1000 DR. OGERTA STROKA (KORUTI) FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 672886901
A 23 / 03 / 2023 Fondacioni Abraham Linkoln APLIKIMI I METODAVE TË REJA NË MËSIMDHËNIEN E GRAMATIKËS DHE I FJALORIT TË GJUHËS SË HUAJ Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 3000 Diana Tershana Rr. Qemal Stafa, Nr. 184 09:00 35542230880
A 24 / 03 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja PËRKRAHJA E DIVERSITETIT Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1000 PROF. DR. ESMERALDA KROMIDHA FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 672886901
A 24 / 03 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja TESTIMI DHE VLERËSIMI I TË NXËNIT SI DHE NXITJA E AUTONOMISË SË NXËNËSIT BAZUAR NË PORTOFOLIN PEGJH Mësimdhënia dhe të nxënit 3 Tiranë- Qytet 3000 PROF. DR. ANDROMAQI HALOÇI FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 672886901
A 24 / 03 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja PËRDORIMI I PLATFORMËS VIRTUALE NË MËSIMDHËNIE (TEAM, OFFICE 365) TIK në mësimdhënie dhe nxënie 2 Tiranë- Qytet 2000 DR. OGERTA STROKA (KORUTI) FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 672886901
A 24 / 03 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja INTEGRIMI I KONCEPTEVE TË BARAZISË GJINORE NË MËSIMDHËNIE Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1000 DR. ELONA TORO FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 672886901
A 24 / 03 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja MENAXHIMI I KLASËS DHE I KONFLIKTEVE,MIRËQËNIA E NXËNËSVE NË KLASË. Etika, komunikimi dhe pedagogjia 2 Tiranë- Qytet 2000 DR. LEONORA XHORI FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 672886901
A 10 / 04 / 2023 Fondacioni Abraham Linkoln INTEGRIMI I MENDIMIT KRITIK NË MËSIMDHËNIEN E GJUHËS SË HUAJ Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Shkodër 4500 Arben Bushgjokaj Rr. Hysej, prane universitetit, qendra Lincoln 09:00 35542230880
A 17 / 04 / 2023 Fondacioni Abraham Linkoln INTEGRIMI I MENDIMIT KRITIK NË MËSIMDHËNIEN E GJUHËS SË HUAJ Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 4500 Arben Bushgjokaj Rr. Ismail Qemali, Nr 31 09:00 35542230880
A 24 / 04 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja HARTIMI DHE REALIZIMI I NJË PROJEKTI NË MËSIMDHËNIEN NË KLASË DHE NË DISTANCË Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1000 DR. ELONA TORO FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 672886901
A 24 / 04 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja TEKNIKAT E TË PYETURIT DHE DISKUTIMI Mësimdhënia dhe të nxënit 2 Tiranë- Qytet 2000 PROF. DR. ELIDA TABAKU FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 672886901
A 24 / 04 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja PËRDORIMI I PLATFORMËS VIRTUALE NË MËSIMDHËNIE (CLASSROOM, ZOOM, BLOGER) DHE MICRO-BIT TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Tiranë- Qytet 1000 L DR. OGERTA STROKA (KORUTI) FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 672886901
A 25 / 04 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja MËSIMI DHE VLERËSIMI I NXËNËSVE NËPËRMJET APLIKACIONEVE KAHOOT, MENTIMETER, QUIZLET TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Tiranë- Qytet 1000 DR. OGERTA STROKA (KORUTI) FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 672886901
A 25 / 04 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja MËSIMDHËNIA DHE TË NXËNIT BAZUAR NË KOMPETENCA DHE PLANIFIKIMI I VEPRIMTARIVE MËSIMORE SIPAS NEVOJAVE TË VEÇANTA DHE NIVELEVE TË NDRYSHME MËSIMORE. Gjitheperfshirja 3 Tiranë- Qytet 3000 PROF. DR. ELIDA TABAKU FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 672886901
A 28 / 04 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja PËRDORIMI I PLATFORMËS VIRTUALE NË MËSIMDHËNIE (TEAM, OFFICE 365) TIK në mësimdhënie dhe nxënie 2 Tiranë- Qytet 2000 DR. OGERTA STROKA (KORUTI) FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 672886901
A 28 / 04 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja TESTIMI DHE VLERËSIMI I TË NXËNIT SI DHE NXITJA E AUTONOMISË SË NXËNËSIT BAZUAR NË PORTOFOLIN PEGJH Mësimdhënia dhe të nxënit 3 Tiranë- Qytet 3000 PROF. DR. ANDROMAQI HALOÇI FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 672886901
A 28 / 04 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja MENAXHIMI I KLASËS DHE I KONFLIKTEVE,MIRËQËNIA E NXËNËSVE NË KLASË. Etika, komunikimi dhe pedagogjia 2 Tiranë- Qytet 2000 DR. LEONORA XHORI FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 672886901
A 28 / 04 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja INTEGRIMI I KONCEPTEVE TË BARAZISË GJINORE NË MËSIMDHËNIE Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1000 DR. ELONA TORO FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 672886901
A 28 / 04 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja PËRKRAHJA E DIVERSITETIT Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1000 PROF. DR. ESMERALDA KROMIDHA FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 672886901