Përzgjidh trajnimet sipas qytetit apo kategorisë...


Perzgjidhni nje nga fushat e kerkimit


... ose shiko disa nga trajnimet e ardhshme

 

Lista e trajnimeve

Apliko Data.Trajnimit Agjensia Moduli Kategoria Nr.Kredite Qyteti Tarifa Trajnuesi Adresa Ora Kontakt
A 25 / 03 / 2023 QENDRA PER TRAJNIM DHE MBESHTETJE SHKOLLORE "FAIK KONICA" ETIKA DHE KOMUNIKIMI (KULTURË LEGJISLATIVE) Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1200 lekë Alma Lama Rruga A.Demi 09:30 674910486
A 25 / 03 / 2023 BRIT'S CENTRE INTELIGJENCA EMOCIONALE PËR BASHKËPUNIM DHE INOVACION Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1200L Vella Veliaj Rr S Frasheri k2, ish Ekspozita 9:00 694603342
A 25 / 03 / 2023 BOTIMET POLIS MENAXHIMI I KONFLIKTEVE NË KLASË,KONCEPTE , TEKNIKA DHE PARIME PER MENAXHIMIN E KLASËS Etika, komunikimi dhe pedagogjia 2 Tiranë- Qytet 1500 Lek/Kredit Prof.ass. Ledia KASHAHU Rruga Marko Boçari Pallati 83 /1 18:00 682237107
A 25 / 03 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT PLANIFIKIMI, ZBATIMI DHE MONITORIMI PËR PËMIRËSIMIN E SHKOLLËS. Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 1 Tiranë- Qytet 1200 lek/krediti Robert Jackson online 15.00 695252625
A 25 / 03 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT METODAT E MËSIMDHËNIES DHE NXËNIES PËR NXËNËS ME NEVOJA TË VEÇANTA Gjitheperfshirja 2 Tiranë- Qytet 2400 leke Migen Sulaj online 13.00 695252625
A 25 / 03 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT MENAXHIMI I MJEDISIT, MJETEVE DHE MATERIALEVE MËSIMORE DHE DIGJITALE (HAPËSIRAT, PAJISJET, PLATFORMAT MËSIMORE) TIK në mësimdhënie dhe nxënie 2 Tiranë- Qytet 2400 leke Vojsava Delilaj online 10.00 695252625
A 25 / 03 / 2023 Filara Education PROJEKTET KURRIKULARE LËNDORE DHE NDËRLËNDORE NË FUSHËN GJUHËT DHE KOMUNIKIMI. PROJEKTET KOMUNITARE Mësimdhënia dhe të nxënit 2 Sarandë 1500 lekë/1 kredit Marsela Neni Drap Fier 10:00 0692939590
A 25 / 03 / 2023 Filara Education MATJA E PROGRESIT TË NXËNËSVE PËRMES PARATESTIT E PASTESTIT Mësimdhënia dhe të nxënit 2 Sarandë 1500 lekë/1 kredit Elmira Gjonaj Drap Fier 10:00 0692939590
A 25 / 03 / 2023 Filara Education QASJA MULTIPERSPEKTIVE, NJË STRATEGJI EFEKTIVE NË AFTËSIMIN E NXËNËSVE PËR JETËN. Mësimdhënia dhe të nxënit 2 Sarandë 1500 lekë/1 kredit Fatmiroshe Xhemalaj Drap Fier 10:00 0692939590
A 25 / 03 / 2023 Qendra e Trajnimeve te Avancuara-QTA QASJE GJITHËPËRFSHIRËSE PËR TË LUFTUAR FENOMENIN E SEGREGIMIT ME BAZË ETNIE, SOCIALE DHE EKONOMIKE Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1500 lekë / krediti Envina Zavalani QTA - Rruga Bilal Konxholli, Tiranë 15:00 692078837
A 26 / 03 / 2023 Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV) ZHVILLIMI I MENDIMIT KRITIK DHE KRIJUES TEK NXËNËSIT Etika, komunikimi dhe pedagogjia 2 Durrës 2000 Rita Loloci UAMD 13.30 0676895414
A 26 / 03 / 2023 BRIT'S CENTRE PLANIFIKIMI I KURRIKULËS DHE MONITORIMI I PERFORMANCËS SË NXËNËSVE NËPËRMJET NJË PLATFORME TË DEDIKUAR TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Tiranë- Qytet 1100L ENEJDA VELIAJ Online 18:00 694603342
A 27 / 03 / 2023 Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV) EDUKIMI NDËRKULOR DHE TRAJTIMI I BARABARTË I NXËNËSVE . PARANDALIMI DHE MENAXHIMI I FENOMENIT TË BULLIZMIT NË INSTITUCIONET ARSMORE Gjitheperfshirja 1 Durrës 1000 Orneda Gega UAMD 13.30 0676895414
A 27 / 03 / 2023 Eureka KRIJIMI I SHKOLLËS QË MËSON Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1000 Evisa Kostrica Online 16:00 684683665
A 27 / 03 / 2023 BOTIMET POLIS NDIKIMI DHE RËNDËSIA E PËRDORIMIT TË TIK NË ORËN E MËSIMIT 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Dr. Loreta MAMANI Rruga: "Marko Boçari"; Pallati: 83/1/1 - Tiranë 17:00 682237107
A 28 / 03 / 2023 Eureka PUNA PEDAGOGJIKE PËR FËMIJËT ME AFTËSI TË KUFIZUARA Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1000 Ana Allkaj Online 17:00 684683665
A 28 / 03 / 2023 Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV) ZHVILLIMI I MENDIMIT KRITIK DHE KRIJUES TEK NXËNËSIT Etika, komunikimi dhe pedagogjia 2 Durrës 2000 Nevila Mehmeti UAMD 13.30 0676895414
A 28 / 03 / 2023 Universiteti Barleti ZHVILLIMI I AFTËSIVE PROFESIONALE TË MËSUESIT NDIHMËS NË SHKOLLË Etika, komunikimi dhe pedagogjia 2 Tiranë- Qytet 3000 Arbana ZHAPAJ ONLINE 14.00 692083833
A 28 / 03 / 2023 Universiteti Barleti KARAKTERISTIKAT E VEÇANTA TË ZHVILLIMIT TË FËMIJVE 3-11 VJEÇ DHE I PARAADOLESHENTËVE 11-18 VJEÇ. Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1200 Mirela Karabina ONLINE 14.00 692083833
A 28 / 03 / 2023 Universiteti Gjirokastër "Eqerem Çabej" Vlerësimi i rezultateve të të nxënit (TEAVET) TEAVET 1 Gjirokastër 1 (kredit) = 1 200 lekë Mimoza Çarka Universiteti i Gjirokastrës, LLL-center, email: mfule@uogj.edu.al 13 00 pm
A 29 / 03 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT EMERGJENCAT CIVILE DHE FATKEQËSITË NATYRORE Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1200 lek/krediti Brunilda Zenelaga online 15.00 695252625
A 29 / 03 / 2023 BOTIMET POLIS AFTËSITË KROS(SOFT SKILLS) TË MËSUESIT PROFESIONIST Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Msc. Orgeta KAPO Rruga: "Marko Boçari"; Pallati: 83/1/1 - Tiranë 17:00 682237107
A 29 / 03 / 2023 UNIVERSITETI SHKODER KOMUNIKIMI PRINDËR, NXËNËS, KOLEGË. Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Shkodër 1000 Lek Adelina Kakija Fakulteti i Shkencave te Edukimit, Laboratori i Informatikes, Kati I, tek Preke Cali, Shkoder 4001, Shqiperi. 14.00 692205666
A 29 / 03 / 2023 Eureka GJITHËPËRFSHIRJA DOMOSDOSHMËRI PËR BARAZI SHOQËRORE Gjitheperfshirja 2 Tiranë- Qytet 2000 Loanca Godroli Online 16:00 684683665
A 30 / 03 / 2023 Universiteti I Korçës Fan S Noli Qendra e formimit te vazhduar LLOJET E VËSHTIRËSIVE NË TË NXËNË. STRATEGJI DHE PRAKTIKA MENAXHUESE Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Korçë 1000 lekë Olger Brame Qendra e Formimit të Vazhduar UNIKO 14.30
A 30 / 03 / 2023 Universiteti I Korçës Fan S Noli Qendra e formimit te vazhduar MODELE PRAKTIKE PËR STUDIMIN E TEKSTEVE LETRARE DHE JOLETRARE. ESEJA Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Korçë 1000 lekë Albina Pajo Qendra e Fprmimit të VAzhduar UNIKO 14.30
A 30 / 03 / 2023 Universiteti I Korçës Fan S Noli Qendra e formimit te vazhduar MENTORIMI DHE SFIDAT NË ZHVILLIMIN E PRAKTIKAVE PROFESIONALE TË MËSUESISË. Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 1 Korçë 1000 lekë Artur Prifti Qendra e Formimit të VAzhduar UNIKO 14.30
A 30 / 03 / 2023 Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV) MARRËDHËNIA PRIND-MËSUES NË ARSIMIN PARAUNIVERSITAR Gjitheperfshirja 1 Durrës 1000 lekë Orneda Gega Universiteti Aleksandër Moisiu Durrës 14:00 0676895414
A 30 / 03 / 2023 Eureka SHKOLLA QENDËR KOMUNITARE Gjitheperfshirja 2 Tiranë- Qytet 2000 Enida Lama Online 16:00 684683665
A 30 / 03 / 2023 Universiteti Barleti ARSIMI GJITHËPËRFSHIRËS,BASHKËJETESA PAQËSORE, MJEDISI ARSIMOR Gjitheperfshirja 2 Tiranë- Qytet 2500 Olta Murataj ONLINE 14.00 692083833
A 30 / 03 / 2023 Universiteti I Korçës Fan S Noli Qendra e formimit te vazhduar Mjetet digjitale për të nxënë dhe mësimdhënie (TEAVET) TEAVET 2 Korçë 2000 lekë Rafail Prodani Fakulteti i Shkencave Natyrore dhe Humane UNIKO 11.30
A 30 / 03 / 2023 Universiteti I Korçës Fan S Noli Qendra e formimit te vazhduar Projektimi i të nxënit për të gjithë, format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit(TEAVET) TEAVET 2 Korçë 2000 lekë Arjan Kamburi Qendra e Formimit të VAzhduar UNIKO 14.30
A 30 / 03 / 2023 Universiteti I Korçës Fan S Noli Qendra e formimit te vazhduar Vlerësimi i rezultateve të të nxënit (TEAVET) TEAVET 1 Korçë 1000 lekë Lorena Robo Qendra e Formimit të Vazhduar UNIKO 14.30
A 31 / 03 / 2023 Universiteti Barleti PLANI EDUKATIV DHE VEPRIMTARITË EKSTRAKURRIKULARE. Planikimi I Kurrikulës 1 Tiranë- Qytet 1200 Adriana Qafa ONLINE 14.00 692083833
A 31 / 03 / 2023 QENDRA DIDAKTIKE IRISOFT PËRDORIMI I TIK NË MËSIDHËNIE DHE NXËNIE TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Tiranë- Qytet 1200 lek/krediti Rexhep Rada online 17.00 695252625
A 31 / 03 / 2023 Daran SHPK SI MUND TË PËRMIRËSOHET PËRGATITJA E MËSUESVE PËR T'IU PËRGJIGJUR OBJEKTIVAVE PËR ZHVILLIM TË QËNDRUESHËM. ""AXHENDA 2030 Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 1 Tiranë- Qytet 1500 Rigena Sema Rruga Sotir Caci Tiranë 15:00 693490470
A 31 / 03 / 2023 Eureka PËRDORIMI I PLATFORMËS ONLINE SI METODOLOGJI NË MËSIMDHËNIE TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Tiranë- Qytet 1000 Ylli Krakulli Online 16:00 684683665
A 31 / 03 / 2023 Eureka KRIJIMI I SHKOLLËS QË MËSON Gjitheperfshirja 1 Lushnjë 1000 Ylli Krakulli Shkolla "Daka" 14:30 684683665
A 31 / 03 / 2023 Daran SHPK RËNDESIA E LIGJËRIMIT LIBROR NË NDIHMË TË INSTITUCIONIT ARSIMOR Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1500 Anila Shorri Rruga Sotir Caci Tiranë 15:00 693490470
A 31 / 03 / 2023 UE A.XHUVANI , FAKULTETI I SHKENCAVE TE EDUKIMIT TRAJTIMI I PROBLEMEVE TË SJELLJES (SJELLJE PROBLEMATIKE) 1 Elbasan 1000 Alma Muharremi Rruga Borodin Mitarja, Elbasan 15.00 696869405
A 01 / 04 / 2023 Filara Education QASJA MULTIPERSPEKTIVE, NJË STRATEGJI EFEKTIVE NË AFTËSIMIN E NXËNËSVE PËR JETËN. Mësimdhënia dhe të nxënit 2 Sarandë 1500 lekë/1 kredit Fatmiroshe Xhemalaj Drap Fier 10:00 0692939590
A 01 / 04 / 2023 Filara Education MATJA E PROGRESIT TË NXËNËSVE PËRMES PARATESTIT E PASTESTIT Mësimdhënia dhe të nxënit 2 Sarandë 1500 lekë/1 kredit Elmira Gjonaj Drap Fier 10:00 0692939590
A 03 / 04 / 2023 Universiteti I Durresit Aleksander Moisiu Qendra per Edukim dhe Vazhdim(QEV) METODA DHE STRATEGJI TË MBËSHTETJES SË FËMIJËVE ME NEVOJA TË VECANTA Gjitheperfshirja 2 Durrës 2 kredite - 2000 lekë Orneda Gega Universiteti Aleksandër Moisiu Durrës 14:00 0676895414
A 03 / 04 / 2023 BOTIMET POLIS KOMPETENCAT KYCE, KOMPETENCAT LENDORE DHE REZULTATET E TË NXËNIT NË ARSIMIN PARASHKOLLOR Planikimi I Kurrikulës 2 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Dr. Ermioni CEKANI Rruga: "Marko Boçari"; Pallati: 83/1/1 - Tiranë 17:00 682237107
A 04 / 04 / 2023 Universiteti Barleti KARTA E PERFORMANCËS SË SHKOLLËS. Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 1 Tiranë- Qytet 1200 Robert Gjedia ONLINE 14.00 692083833
A 04 / 04 / 2023 Daran SHPK ZHVILLIMI I MENDIMIT KRITIK DHE KRIJUES NË ARSIMIN PARAUNIVERSITAR Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1500 Suela Haxhiraj Rruga Sotir Caci Tiranë 15:00 693490470
A 05 / 04 / 2023 UNIVERSITETI I SPORTEVE TË TIRANËS LIDHJA NDËRMJET EDUKIMIT FIZIK DHE PERFORMANCËS AKADEMIKE TË NXËNËSVE.MODELE DHE APLIKIME PRAKTIKE Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1200 Juel Jarani Universiteti i Sporteve Tirane , online Zoom 16.00 696427876
A 05 / 04 / 2023 Universiteti Barleti PLANI AFATMESËM I INSTITUCIONIT I SHKOLLËS Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 1 Tiranë- Qytet 1200 Robert Gjedia ONLINE 14.00 692083833
A 05 / 04 / 2023 Ambasada Franceze PËRGATITJA PËR MARRJEN E DIPLLOMËS TË NIVELIT C1 (DALF C1) Planikimi I Kurrikulës 4 Tiranë- Qytet 0 Anne-Marie Pauleau on line 18
A 06 / 04 / 2023 BOTIMET POLIS HARTIMI I PLANIT INDIVIDUAL TË EDUKIMIT PEI PËR NXËNËSIT ME AK Gjitheperfshirja 2 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Dr. Ermioni CEKANI Rruga: "Marko Boçari"; Pallati: 83/1/1 - Tiranë 17:00 682237107
A 07 / 04 / 2023 UNIVERSITETI SHKODER BULLIZMI NË SHKOLLË Gjitheperfshirja 1 Shkodër 1000 Lek Visar Dizdari Fakulteti i Shkencave te Edukimit, Lab. Informatikes, kati I, tek Preke Cali 14.00 692205666
A 07 / 04 / 2023 UNIVERSITETI SHKODER BULLIZMI NË SHKOLLË Gjitheperfshirja 1 Shkodër 1000 Lek Visar Dizdari Fakulteti i Shkencave te Edukimit, Lab. Informatikes, kati I, tek Preke Cali 14.00 692205666
A 07 / 04 / 2023 Universiteti Barleti ZHVILLIMI I AFTËSIVE PROFESIONALE TË MËSUESIT NDIHMËS NË SHKOLLË Etika, komunikimi dhe pedagogjia 2 Tiranë- Qytet 3000 Arbana ZHAPAJ ONLINE 14.00 692083833
A 07 / 04 / 2023 BRIT'S CENTRE IMPLEENTIMI I MËSIMIT DHE NJOHURIVE BAZË NËPËRMJET NJË PROJEKTI LËNDOR Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1500L Petrina Mataj Online 16:00 694603342
A 07 / 04 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë Departamenti i Gjeografisë TRAJTIMI NË KURRIKULËN E GJEOGRAFISË TË NDRYSHIMEVE PLANETARE NGA ZHVENDOSJA E PLLAKAVE TEKTONIKE Planikimi I Kurrikulës 1 Tiranë- Qytet 1000 Romeo Hanxhari Fakulteti i Historise dhe i Filologjise 14.00 355422369987
A 07 / 04 / 2023 UE A.XHUVANI , FAKULTETI I SHKENCAVE TE EDUKIMIT FORMIMI I KOMPETENCËS PËR ZGJIDHJEN E PROBLEMIT 1 Elbasan 1000 Alma Muharremi Rruga Borodin Mitarja, Elbasan 15.00 696869405
A 08 / 04 / 2023 QENDRA PER TRAJNIM DHE MBESHTETJE SHKOLLORE "FAIK KONICA" BASHKEPUNIM ME KOMUNITETIN. KONCEPT I MIRATUAR I SHQK. Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1500 lekë Ilir Bodini Rr.Ali Demi, Tirane 09:30 674910486
A 08 / 04 / 2023 BOTIMET POLIS MENAXHIMI I KONFLIKTEVE NË KLASË,KONCEPTE , TEKNIKA DHE PARIME PER MENAXHIMIN E KLASËS Etika, komunikimi dhe pedagogjia 2 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Prof.ass. Ledia KASHAHU Rruga: "Marko Boçari"; Pallati: 83/1/1 - Tiranë 18:00 682237107
A 10 / 04 / 2023 BOTIMET POLIS INTEGRIMI NDËRLËNDOR MES GJUHËS SHQIPE DHE LËNDËVE TË TJERA NË PROCESIN E TË NXËNIT, BAZUAR NË KOMPETENCA SI DHE METODA DHE TEKNIKA MËSIMORE EFIKASE NË LËNDËN E GJUHËS SHQIPE DHE LETËRSISË Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Dr. Dedë QOKAJ Rruga: "Marko Boçari"; Pallati: 83/1/1 - Tiranë 16:00 682237107
A 10 / 04 / 2023 UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË ROLI KRIJUES DHE INOVATIV I MËSUESIT NË ZHVILLIMIN DHE ZGJEDHJEN E MODELEVE JETËSORE, ILUSTRUESE PËR NJË MËSIMNXËNIE EFEKTIVE 1 Vlorë 1200LEKE Enida Pulaj UNIVERSITETI I VLORES 14.00 692060990
A 10 / 04 / 2023 Fondacioni Abraham Linkoln INTEGRIMI I MENDIMIT KRITIK NË MËSIMDHËNIEN E GJUHËS SË HUAJ Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Shkodër 4500 Arben Bushgjokaj Rr. Hysej, prane universitetit, qendra Lincoln 09:00 35542230880
A 11 / 04 / 2023 UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË ZHVILLIMI I DISA AFTËSIVE BAZË KRIJUESE MUZIKORE DHE ARTISTIKE PËR MËSUESIT E ARSIMIT FILLOR 1 Vlorë 1200LEKE Eliona Lici UNIVERSITETI I VLORES 14.00 692060990
A 11 / 04 / 2023 Universiteti Gjirokastër "Eqerem Çabej" Aftësitë bazë për qytetari aktive (TEAVET) TEAVET 1 Gjirokastër 1 (kredit) = 1 200 lekë Loreta Mamani Universiteti i Gjirokastrës, LLL-center, email: mfule@uogj.edu.al 13 00 pm
A 12 / 04 / 2023 BOTIMET POLIS ROLI I PSIKOLOGUT DHE PUNONJESIT SOCIAL NË SHKOLLË (SHËRBIMI PSIKO-SOCIAL NË SHKOLLË ) Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Msc. Eranda BEGO Rruga: "Marko Boçari"; Pallati: 83/1/1 - Tiranë 15:00 682237107
A 12 / 04 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë Departamenti i Gjeografisë KONCEPTET E REJA PËR ZHVILLIMET E POPULLSISË DHE TEMATIKAT SOCIALE Planikimi I Kurrikulës 1 Tiranë- Qytet 1000 Sokol Axhemi Fakulteti i Historise dhe i Filologjise 14.00 355422369987
A 14 / 04 / 2023 BOTIMET POLIS VLERËSIMI I KOMPETENCAVE TË MËSUESËVE GJATË MËSIMDHËNIES Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 2 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Prof.ass. Ledia KASHAHU Rruga: "Marko Boçari"; Pallati: 83/1/1 - Tiranë 18:00 682237107
A 14 / 04 / 2023 UNIVERSITETI SHKODER AFTËSI TË BUTA PËR MËSUES TË FORTË. Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Shkodër 1000 Lek Migena Selcetaj Fakulteti i Shkencave te Edukimit, Laboratori i Informatikes, Kati I, tek Preke Cali, Shkoder 4001, Shqiperi. 14.00 692205666
A 14 / 04 / 2023 Daran SHPK RËNDESIA E LIGJËRIMIT LIBROR NË NDIHMË TË INSTITUCIONIT ARSIMOR Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1500 Engjellush Shtylla Rruga Sotir Caci Tiranë 15:00 693490470
A 14 / 04 / 2023 Daran SHPK SI MUND TË PËRMIRËSOHET PËRGATITJA E MËSUESVE PËR T'IU PËRGJIGJUR OBJEKTIVAVE PËR ZHVILLIM TË QËNDRUESHËM. ""AXHENDA 2030 Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 1 Tiranë- Qytet 1500 Rigena Sema Rruga Sotir Caci Tiranë 15:00 693490470
A 15 / 04 / 2023 BOTIMET POLIS VLERËSIMI I KOMPETENCAVE TË MËSUESËVE GJATË MËSIMDHËNIES Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 2 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Prof.ass. Ledia KASHAHU Rruga: "Marko Boçari"; Pallati: 83/1/1 - Tiranë 18:00 682237107
A 15 / 04 / 2023 QENDRA PER TRAJNIM DHE MBESHTETJE SHKOLLORE "FAIK KONICA" EDUKIMI I AFTËSIVE PËR JETËN,ZBULIMI I POTENCIALIT TË NXËNËSVE DHE ORIENTIMI I TYRE DREJT KARRIERËS. ZHVILLIMI I QËNDRUESHËM. Etika, komunikimi dhe pedagogjia 2 Shkodër 2500 leke Marjana Sinani Shkoder 09:30 674910486
A 15 / 04 / 2023 QENDRA PER TRAJNIM DHE MBESHTETJE SHKOLLORE "FAIK KONICA" AFTËSITË SOCIALE DHE TË PUNUARIT NË EKIP. LOJA DHE RËNDËSIA NË ZHVILLIMIN DHE EDUKIMIN E FËMIJËVE Etika, komunikimi dhe pedagogjia 2 Tiranë- Qytet 2500 lekë Katerina Grabova Rr.Ali Demi, Tirane 09:30 674910486
A 17 / 04 / 2023 UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË Mësimdhënia e kombinuar me sistemet e menaxhimit të të nxënit (TEAVET) TEAVET 2 Vlorë 24 leke Nirida Pashaj UNIVERSITETI I VLORES 14.00 692060990
A 17 / 04 / 2023 BOTIMET POLIS HARTIMI DHE VLERËSIMI I TESTIT Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Dr. Valentina HUSHI Rruga: "Marko Boçari"; Pallati: 83/1/1 - Tiranë 17:00 682237107
A 17 / 04 / 2023 Fondacioni Abraham Linkoln INTEGRIMI I MENDIMIT KRITIK NË MËSIMDHËNIEN E GJUHËS SË HUAJ Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 4500 Arben Bushgjokaj Rr. Ismail Qemali, Nr 31 09:00 35542230880
A 19 / 04 / 2023 Universiteti Gjirokastër "Eqerem Çabej" TRAJNIME SIPAS PËRMBAJTJES SHKENCORE SIPAS FUSHAVE, LËNDËVE 1 Gjirokastër 1 (kredit) = 1 200 lekë Msc. Mirela Koça Universiteti i Gjirokastrës, LLL-center, email: mfule@uogj.edu.al 13 00 pm
A 20 / 04 / 2023 BOTIMET POLIS EMERGJENCAT CIVILE DHE MBROJTJA NGA FATKEQESITË NATYRORE . Gjitheperfshirja 2 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Msc. Anjeza KOLAMI Rruga: "Marko Boçari"; Pallati: 83/1/1 - Tiranë 15:00 682237107
A 21 / 04 / 2023 BOTIMET POLIS NDIKIMI DHE RËNDËSIA E PËRDORIMIT TË TIK NË ORËN E MËSIMIT 1 Tiranë- Qytet 1 500 lekë/Kredit Dr. Loreta MAMANI Rruga: "Marko Boçari"; Pallati: 83/1/1 - Tiranë 16:00 682237107
A 24 / 04 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja TEKNIKAT E TË PYETURIT DHE DISKUTIMI Mësimdhënia dhe të nxënit 2 Tiranë- Qytet 2000 PROF. DR. ELIDA TABAKU FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 682887151
A 24 / 04 / 2023 UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË INTEGRIMI I EDUKIMIT SIPËRMARRËS NË KURRIKULAT MËSIMORE TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR 1 Vlorë 1200LEKE Enida Pulaj UNIVERSITETI I VLORES 14.00 692060990
A 24 / 04 / 2023 Universiteti Gjirokastër "Eqerem Çabej" Strategjitë gjthëpërfshirëse në klasë (TEAVET) TEAVET 2 Gjirokastër 1 (kredit) = 1 200 lekë Mimoza Çarka Universiteti i Gjirokastrës, LLL-center, email: mfule@uogj.edu.al 13 00 pm
A 24 / 04 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja PËRDORIMI I PLATFORMËS VIRTUALE NË MËSIMDHËNIE (CLASSROOM, ZOOM, BLOGER) DHE MICRO-BIT TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Tiranë- Qytet 1000 L DR. OGERTA STROKA (KORUTI) FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 682887151
A 24 / 04 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja HARTIMI DHE REALIZIMI I NJË PROJEKTI NË MËSIMDHËNIEN NË KLASË DHE NË DISTANCË Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1000 DR. ELONA TORO FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 682887151
A 25 / 04 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja MËSIMDHËNIA DHE TË NXËNIT BAZUAR NË KOMPETENCA DHE PLANIFIKIMI I VEPRIMTARIVE MËSIMORE SIPAS NEVOJAVE TË VEÇANTA DHE NIVELEVE TË NDRYSHME MËSIMORE. Gjitheperfshirja 3 Tiranë- Qytet 3000 PROF. DR. ELIDA TABAKU FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 682887151
A 25 / 04 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja MËSIMI DHE VLERËSIMI I NXËNËSVE NËPËRMJET APLIKACIONEVE KAHOOT, MENTIMETER, QUIZLET TIK në mësimdhënie dhe nxënie 1 Tiranë- Qytet 1000 DR. OGERTA STROKA (KORUTI) FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 682887151
A 25 / 04 / 2023 Daran SHPK ZHVILLIMI I MENDIMIT KRITIK DHE KRIJUES NË ARSIMIN PARAUNIVERSITAR Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1500 Darina Minga Rruga Sotir Caci Tiranë 15:00 693490470
A 28 / 04 / 2023 Daran SHPK SI MUND TË PËRMIRËSOHET PËRGATITJA E MËSUESVE PËR T'IU PËRGJIGJUR OBJEKTIVAVE PËR ZHVILLIM TË QËNDRUESHËM. ""AXHENDA 2030 Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 1 Tiranë- Qytet 1500 Rigena Sema Rruga Sotir Caci Tiranë 15:00 693490470
A 28 / 04 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja PËRDORIMI I PLATFORMËS VIRTUALE NË MËSIMDHËNIE (TEAM, OFFICE 365) TIK në mësimdhënie dhe nxënie 2 Tiranë- Qytet 2000 DR. OGERTA STROKA (KORUTI) FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 682887151
A 28 / 04 / 2023 UNIVERSITETI SHKODER RËNDËSIA E AFTËSIVE TË PREZANTIMIT NË MËSIMDHËNIE/NXËNIE. Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Shkodër 1000 Lek Ilda Erkoçi Fakulteti i Shkencave te Edukimit, Laboratori i Informatikes, Kati I, tek Preke Cali, Shkoder 4001, Shqiperi. 14.00 692205666
A 28 / 04 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja TESTIMI DHE VLERËSIMI I TË NXËNIT SI DHE NXITJA E AUTONOMISË SË NXËNËSIT BAZUAR NË PORTOFOLIN PEGJH Mësimdhënia dhe të nxënit 3 Tiranë- Qytet 3000 PROF. DR. ANDROMAQI HALOÇI FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 682887151
A 28 / 04 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja MENAXHIMI I KLASËS DHE I KONFLIKTEVE,MIRËQËNIA E NXËNËSVE NË KLASË. Etika, komunikimi dhe pedagogjia 2 Tiranë- Qytet 2000 DR. LEONORA XHORI FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 682887151
A 28 / 04 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja INTEGRIMI I KONCEPTEVE TË BARAZISË GJINORE NË MËSIMDHËNIE Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1000 DR. ELONA TORO FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 682887151
A 28 / 04 / 2023 Universiteti i Tiranes, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja PËRKRAHJA E DIVERSITETIT Gjitheperfshirja 1 Tiranë- Qytet 1000 PROF. DR. ESMERALDA KROMIDHA FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, RRUGA E ELBASANIT, TIRANË 14:00 682887151
A 28 / 04 / 2023 UE A.XHUVANI , FAKULTETI I SHKENCAVE TE EDUKIMIT EDUKIMI PËR TË DREJTAT E NJERIUT NË SHKOLLË 1 Elbasan 1000 ELDA GJERGJI Rruga Borodin Mitarja, Elbasan 15.00 696869405
A 02 / 05 / 2023 UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI VLORË Projektimi i të nxënit për të gjithë, format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit(TEAVET) TEAVET 2 Vlorë 1200LEKE Eva Cipi UNIVERSITETI I VLORES 14.00 692060990
A 04 / 05 / 2023 Daran SHPK ZHVILLIMI I PROJEKTEVE LËNDORE NË PLATFORMËN MËSIMORE E.TËINNING Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1500 Petrina Mataj (Blushi) Rruga Sotir Caci Tiranë 16:00 693490470
A 08 / 05 / 2023 Fondacioni Abraham Linkoln INTEGRIMI I MENDIMIT KRITIK NË MËSIMDHËNIEN E GJUHËS SË HUAJ Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Shkodër 4500 Arben Bushgjokaj Rr. Hysej, prane universitetit, qendra Lincoln 09:00 35542230880
A 12 / 05 / 2023 Daran SHPK SI MUND TË PËRMIRËSOHET PËRGATITJA E MËSUESVE PËR T'IU PËRGJIGJUR OBJEKTIVAVE PËR ZHVILLIM TË QËNDRUESHËM. ""AXHENDA 2030 Drejtimi I shkollës Zhvillimi profesional I mësuesve 1 Tiranë- Qytet 1500 Rigena Sema Rruga Sotir Caci Tiranë 15:00 693490470
A 15 / 05 / 2023 Fondacioni Abraham Linkoln INTEGRIMI I MENDIMIT KRITIK NË MËSIMDHËNIEN E GJUHËS SË HUAJ Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 4500 Arben Bushgjokaj Rr. Ismail Qemali, Nr 31 09:00 35542230880
A 16 / 05 / 2023 Daran SHPK ZHVILLIMI I MENDIMIT KRITIK DHE KRIJUES NË ARSIMIN PARAUNIVERSITAR Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1500 Suela Haxhiraj Rruga Sotir Caci Tiranë 15:00 693490470
A 19 / 05 / 2023 Daran SHPK RËNDESIA E LIGJËRIMIT LIBROR NË NDIHMË TË INSTITUCIONIT ARSIMOR Etika, komunikimi dhe pedagogjia 1 Tiranë- Qytet 1500 Engjellush Shtylla Rruga Sotir Caci Tiranë 15:00 693490470