Të gjitha fushat janë të detyrueshme për t'u plotësuar !!!


Trajnimi i perzgjedhur

Data.Trajnimit Agjensia Moduli Kategoria Nr.Kredite Qyteti Tarifa Trajnuesi Adresa Ora Kontakt
02 / 06 / 2023 Filara Education PËRDORIMI I HISTORISË LOKALE NË PROCESIN E MËSIMDHËNIE NXËNIES DHE NË VEPRIMTARINË EKSTRAKURRIKULARE Mësimdhënia dhe të nxënit 1 Tiranë- Qytet 1500 lekë/1 kredit Mirela Novruzaj Online 16:00 0692939590