Të gjitha fushat janë të detyrueshme për t'u plotësuar !!!


Trajnimi i perzgjedhur

Data.Trajnimit Agjensia Moduli Kategoria Nr.Kredite Qyteti Tarifa Trajnuesi Adresa Ora Kontakt
10 / 12 / 2022 Qendra Burimore e Mjedisit ne Shqipëri (REC ALBANIA) EDUKIMI PËR ZHVILLIM TË QËNDRUESHËM Gjitheperfshirja 1 Lezhë 500 Mihallaq Qirjo Jolly Hotel, Shetitorja Gjergj Fishta 10,00