Të gjitha fushat janë të detyrueshme për t'u plotësuar !!!


Trajnimi i perzgjedhur

Data.Trajnimit Agjensia Moduli Kategoria Nr.Kredite Qyteti Tarifa Trajnuesi Adresa Ora Kontakt
09 / 12 / 2022 Universiteti i Tiranës Fakulteti i Shkencave Natyrës PLATFORMA ONLINE YONG PROGRAMMERS SPACE TIK në mësimdhënie dhe nxënie 2 Tiranë- Qytet 2000 Endri Xhina Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Bulevardi "Zogu I", Nr. 25/1 10:00 35542229590