Të gjitha fushat janë të detyrueshme për t'u plotësuar !!!


Trajnimi i perzgjedhur

Data.Trajnimit Agjensia Moduli Kategoria Nr.Kredite Qyteti Tarifa Trajnuesi Adresa Ora Kontakt
22 / 10 / 2022 Qendra per Arsim Demokratik KOMPETENCAT KYÇ, KOPETENCAT LËNDORE DHE REZULTATET E TË NXËNIT. Planikimi I Kurrikulës 1 Tiranë- Qytet 1500 leke Valentina Leka Tirane 10:00