Modulet e akredituara 

Lista e moduleve të akredituara

Emertimi modulit Agjensia Fusha e modulit Kodi modulit Numri krediteve Programi