Dergimi i listes se punonjesve te certifikuar nga Agjencia prane Sekretariatit te KAPT-it

Data: 02/03/2018


Agjencia trajnuese dergon brenda 20 diteve nga data e zhvillimit te trajnimit, me e-mail dhe me shkrese zyrtare, ne sekretarine e KAPT-it numrin dhe listen e punonjesve arsimore te certifikuar nga kjo agjenci per cdo modul te akredituar.