Njoftim mbi të përcaktimin e të dhënave të trajnimit

Data: 02/03/2018


Agjencia trajnuese në planifikimin e kalendarit të moduleve të trajnimit detyrimisht duhet të përcaktojë:

  • Emrin e modulit të akredituar që do të zhvillohet në datat përkatëse;
  • Kodi i modulit;
  • Datat e trajnimit dhe ora e trajnimit
  • Qyteti dhe mjedisi ku do të zhvillohet trajnimi;
  • Tarifën e trajnimit për një kredit sipas pikës 4 të nenit 6 të udhëzimit nr.1;
  • Emrin e trajnerit të miratuar që do të zhvillojë modulin.