Udhëzimi nr. 1, datë 20.01.2017, për “Funksionimin e Sistemit të Zhvillimit të Vazhdueshëm Profesional të Punonjësve Arsimorë

Data: 02/03/2018


Për të shqyrtuar udhëzimin shkoni tek adresa : https://arsimi.gov.al/files/userfiles/parauniversitar/udhezimi_zhvillimi_profesional.pdf